Patenty

 1. P. Słomkiewicz, Dozownik do inwersyjnej chromatografii gazowej, PL – 241850, (12.12.2022).
 2. P. Słomkiewicz, K. Jedynak, D. Wideł, Sposób wytwarzania mezoporowatego materiału węglowego aktywowanego ditlenkiem węgla i parą wodną, zwłaszcza do izolacji ftalanu dimetylu i ftalanu dietylu metodą ekstrakcji do fazy sta łej, PL – 241442, (03.10.2022).
 3. L. Frydel, P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Schweizera do adsorpcji ftalanu dibutylu z fazy ciekłej, PL – 241352, (19.09.2022).
 4. L. Frydel, P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Cross-Bewana do adsorpcji triklosanu z fazy ciekłej, PL – 241310, (05.09.2022).
 5. P. Słomkiewicz, Czujnik fotometryczny zwłaszcza do cieczowego reaktora fotochemicznego, PL – 241172, (16.08.2022).
 6. P. Słomkiewicz, Kolumna chromatograficzna do inwersyjnej chromatografii cieczowej zwłaszcza do charakterystyki fizykochemicznej fotokatalizatorów, PL – 241172, (16.08.2022).
 7. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Sposób bezpośredniego woltamperometrycznego oznaczania tymolu zwłaszcza w preparatach farmaceutycznych, PL – 238643, (20.09.2021).
 8. P. Słomkiewicz, K. Kurdziel, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego modyfikowanego bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym zwłaszcza do adsorpcji fenolu i jego chloropochodnych z wody, PL – 238275, (02.08.2021).
 9. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, P. Rogala, P. Sakiewicz, K. Piotrowski, J. Sołtys, Przepływowy reaktor fotochemiczny zwłaszcza do regeneracji chlorkowo-siarczkowych sanatoryjnych wód pokąpielowych, PL – 238213, (26.07.2021).
 10. L. Frydel, P. Słomkiewicz, Przystawka zwłaszcza do zmiany kierunku przepływu fazy ciekłej przez kolumnę chromatograficzną, PL – 237833, (31.05.2021).
 11. P. Słomkiewicz, Zespół kolumn chromatograficznych do inwersyjnej chromatografii gazowej zwłaszcza do charakterystyki fizykochemicznej fotokatalizatorów, PL – 237835, (31.05.2021).
 12. N. Rędzia, P. Słomkiewicz, Kolumna chromatograficzna z unieruchamianym złożem adsorbatu zwłaszcza do pomiarów adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej, PL – 237834, (31.05.2021).
 13. P. Słomkiewicz, Podziałowy dozownik zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej, PL – 237416, (19.04.2021).
 14. P. Słomkiewicz, Sposób wytwarzania organiczno-mineralnego podłoża rekultywacyjnego do terenów zdegradowanych przez przemysł,. PL – 237536, (19.04.2021).
 15. P. Słomkiewicz, Kolumna chromatograficzna o zmiennej pojemności zwłaszcza do pomiarów adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej, PL – 236991, (08.03.2021).
 16. P. Słomkiewicz, K. Jedynak, N. Rędzia, Sposób wytwarzania kompozytu węglowo-haloizytowego do adsorpcji ibuprofenu i naproksenu z fazy wodnej, PL – 235636, (21.09.2020).
 17. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, D. Wideł, Sposób wytwarzania warstwy betonowej z minerałem amfibolitowym zwłaszcza do fotokatalitycznej degradacji benzo(α)pirenu, PL – 235337, (29.06.2020).
 18. N. Rędzia, P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania uwęglonego adsorbentu haloizytowego do adsorpcji paracetamolu z fazy wodnej, PL – 234357, (28.02.2020).
 19. P. Słomkiewicz, Nakładka grzejna z kolumną chromatograficzną zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej, PL – 234214, (31.01.2020).
 20. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania nawozu zeolitowego z adsorbentem do pochłaniania N-3-chlorofenylokarbaminianu izopropylu, PL – 233593, (29.11.2019).
 21. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, P. Rogala, Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2,6-dichloro-4-nitroniliny w fazie wodnej, PL – 233445, (31.10.2019).
 22. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2-chloroaniliny i 2,6-dichloroaniliny w fazie wodnej, PL – 233452, (31.10.2019).
 23. P. Słomkiewicz, P. Dudziński, Trójpozycyjny sześciodrożny zawór dozujący zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej, PL – 233336, (30.09.2019).
 24. M. Jakubczyk, S.Michałkiewicz, Sposób bezpośredniego woltamperometrycznego oznaczania fenoksyetanolu zwłaszcza w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych, PL – 233316, (30.09.2019).
 25. P. Słomkiewicz, Komora mieszalnikowa zwłaszcza do fotometrycznego oznaczania stężenia adsorbatu w pomiarach adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej, PL – 233009, (30.08.2019).
 26. B. Gawdzik, M. Urbaniak, A. Wzorek, Nowy ester o zapachu ziołowym z nutą dojrzałej gruszki i sposób jego otrzymywania, PL – 232936, (30.08.2019).
 27. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, P. Sakiewicz, K. Piotrowski, J. Sołtys, Sposób syntezy adsorbentu haloizytowego i oczyszczania ścieków zwłaszcza odpadowych uzdrowiskowych siarczkowo-chlorkowych wód pokąpielowych, PL –232632, (31.07.2019).
 28. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, P. Rogala, Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Ilona Stabrawa, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania jonów rtęci Hg+2 z fazy wodnej, PL – 232700, (31.07.2019).
 29. A. Adach, Sposób wytwarzania krystalicznej formy związku koordynacyjnego solwat toluen [diizotiocyjano(bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)metylo)amina oksowanad(IV)] i jego zastosowanie do hamowania wzrostu komórek nowotworowych, PL – 232402, (28.06.2019).
 30. M. Urbaniak, B. Gawdzik, A. Wzorek, Nowy ester o zapachu owocowym z nutą czarnej jagody i sposób jego otrzymywania, PL – 230517, (30.11.2018).
 31. P. Słomkiewicz, Analityczny zawór dziewięciodrożny zwłaszcza do monolitycznej igły ekstrakcyjnej, PL – 230195, (31.10.2018).
 32. B. Gawdzik, M. Urbaniak, A. Wzorek, Nowy nienasycony ester o zapachu malinowym i sposób jego otrzymywania, PL – 230156, (28.09.2018).
 33. B. Gawdzik, A. Wzorek, M. Marcinkowska, Nowy γ,δ-nienasycony ester o zapachu jabłkowym i sposób jego otrzymywania, PL – 229875, (28.09.2018).
 34. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania fotokatalizatora haloizytowego zwłaszcza do utleniania jonów siarczkowych w uzdrowiskowych ściekach pokąpielowych, PL – 228840, (30.05.2018).
 35. P. Słomkiewicz, Sposób wytwarzania mieszaniny adsorbentu i katalizatora haloizytowego zwłaszcza do obniżania emisji toksycznych związków organicznych w procesie spalania brykietów wykonanych z palnej frakcji sortowanych odpadów komunalnych, PL –228912, (30.05.2018).
 36. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Laboratoryjny przepływowy reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych, PL – 228679, (30.04.2018).
 37. P. Słomkiewicz, Dozownik do wyznaczania pojemności sorpcyjnej adsorbentów zwłaszcza metodą inwersyjnej chromatografii gazowej, PL – 228593, (30.04.2018).
 38. A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, Nowy chlorkowy związek koordynacyjny rutenu(VI) i sposób wytwarzania jego krystalicznej postaci, PL – 228177, (28.02.2018).
 39. A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, Wykorzystanie nowych kompleksów Ru(IV) i Ru(VI) jako inhibitorów procesu tworzenia się biofilmu bakteryjnego, PL – 228178, (28.02.2018).
 40. P. Słomkiewicz, A Świercz, Wazon wegetacyjny do pomiarów rozwoju badanych roślin, zwłaszcza do określania reakcji roślin na skład, rodzaj i wilgotność podłoża glebowego, PL – 218767, (30.11.2017).
 41. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Fotokatalityczny rozkład 3-chloroaniliny w fazie wodnej, PL – 227378, (30.11.2017).
 42. K. Czech, M. Garnuszek P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej, PL – 226976, (31.10.2017).
 43. P. Słomkiewicz, A Świercz, Sposób absorpcji toksycznych metali w popiołach po termicznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych, PL – 226975, (31.10.2017).
 44. P. Słomkiewicz, A Świercz, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowych z osadów, PL – 22621, (31.08.2017).
 45. P. Słomkiewicz, Dozownik o zmiennej pojemności zwłaszcza do chromatografii cieczowej, PL – 226043, (30.06.2017).
 46. M. Garnuszek P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego zwłaszcza do adsorpcji N-3-chlorofenylokarbaminianu 4-chloro-2-butynylu z fazy wodnej, PL – 225919, (30.06.2017).
 47. A. Adach, Sposób wytwarzania krystalicznego związku koordynacyjnego [diizotiocyjano(bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylometylo)amina) kobalt(II)], PL – 225465, (28.04.2017).
 48. K. Czech, M. Garnuszek P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Nakładka na mikrostrzykawkę, zwłaszcza do sześciodrożnego zaworu dozującego z kapilarą w chromatografii cieczowej, PL – 224340, (30.12.2016).
 49. B. Gawdzik, A. Wzorek, M. Urbaniak, Nowy γ,δ-nienasycony ester o zapachu owocowym z nutą malinową i sposób jego otrzymywania, PL – 224133, (30.11.2016).
 50. P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Laboratoryjny reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych, zwłaszcza do układu ciekłe reagenty – stały katalizator, PL – 223081, (31.10.2016).
 51. A. Wzorek, M. Urbaniak, B. Gawdzik, Nowy ester o zapachu owocowym z nutą anyżową i sposób jego otrzymywania, PL – 222479, (29.07.2016).
 52. D. Grabka, A. Danel, P. Słomkiewicz, Sposób fluorescencyjnego oznaczania metali ciężkich w roztworach wodnych, zwłaszcza miedzi (II), ołowiu (II) i kadmu (II) poprzez utworzenie kompleksu w stanie wzbudzonym z koronową pochodną pirazolochinoliny: 13-[(1,3-Difenylo-1H-pirazolo[3,4-b]chinolin-6-ylo)metylo]-1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyklopentadekanem. PL-221289, (31.03.2016).
 53. P. Słomkiewicz, Zespół detektorów cieplno – przewodnościowego i płomieniowo – jonizacyjnych zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej, PL – 220801, (29.01.2016).
 54. P. Słomkiewicz, Detektor płomieniowo-jonizacyjny zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej, PL – 220320, (30.10.2015).
 55. P. Słomkiewicz, Dozownik do chromatografu gazowego zwłaszcza do chromatografii dwuwymiarowej, PL – 219290, (30.04.2015).
 56. P. Słomkiewicz, Dozownik do pomiarów adsorpcyjnych, szczególnie metodą inwersyjnej chromatografii gazowej, PL – 214503, (30.08.2013).
 57. K. Czech, J. Oszczudłowski, P. Słomkiewicz, D. Wideł, Kolumna do ekstrakcji analitu z cieczy do fazy stałej zwłaszcza do wykonywania analiz chromatograficznych, PL – 221812, (05.08.2013).
 58. P. Słomkiewicz, A Świercz, Sposób absorpcji amoniaku w procesie higienizacji osadów ściekowych, PL – 213040, (31.12.2012).
 59. Ł. Lipowski, P. Słomkiewicz, J. Zdenkowski, Sposób wytwarzania mat sorpcyjnych zwłaszcza do pochłaniania ropy naftowej i jej pochodnych z powierzchni wody, PL – 197737, (30.04.2008).
 60. P. Słomkiewicz, Laboratoryjne urządzenie do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą chromatografii gazowej, zwłaszcza do żywic jonitowych, PL – 194922, (31.07.2007).
 61. P. Słomkiewicz, Laboratoryjny reaktor do badania katalizatorów, szczególnie do katalizatorów o zmieniającej się objętości, PL – 194482, (29.06.2007).
 62. P. Słomkiewicz, Laboratoryjne urządzenie do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą dynamiczną, PL – 193503, (28.02.2007).
 63. P. Słomkiewicz, Podziałowy dozownik do chromatografu gazowego, zwłaszcza do kolumn kapilarnych, PL – 193170, (31.01.2007).
 64. P. Słomkiewicz, Dozownik chromatograficzny z ruchomą kolumną wstępną, PL – 192935, (29.12.2006).
 65. P. Słomkiewicz, Dozownik do chromatografu gazowego, zwłaszcza do próbek o wysokiej temperaturze wrzenia, PL – 192882, (29.12.2006).
 66. P. Słomkiewicz, Laboratoryjna aparatura do otrzymywania alkenów, PL – 180975, (31.05.2001).
 67. P. Słomkiewicz, Układ dozowania próbek do chromatografu gazowego, PL – 178186, (31.03.2000).
 68. P. Słomkiewicz, Dozownik chromatografu gazowego, zwłaszcza do próbek o podwyższonym ciśnieniu, PL – 177984, (29.02.2000).
 69. P. Słomkiewicz, Mikrodozownik zaworowy do chromatografii gazowej, PL – 178020, (29.02.2000).
 70. Ł. Lipowski, P. Słomkiewicz, J. Zdenkowski, Sposób wytwarzania sorbentów mineralnych do pochłaniania par związków organicznych z powietrza, PL – 178092, (29.02.2000).
 71. P. Słomkiewicz, Dozownik o zmiennej pojemności z zaworem sześciodrożnym do chromatografu gazowego, PL – 177330, (29.10.1999).
 72. P. Słomkiewicz, Bezgradientowy reaktor z wstrząsanym złożem katalizatora, PL – 176721, (30.07.1999).