Chemia Nieorganiczna

Tematyka badawcza

Prowadzone badania koncentrują się na poszukiwaniu nowych związków koordynacyjnych wybranych jonów metali przejściowych o aktywności przeciwnowotworowej, przeciwbakteryjnej i antyutleniającej. Badania te obejmują:

  • syntezę kompleksów z wybranymi ligandami heteroaromatycznymi N,N-, N,O-, N,S- i C,N-donorowymi,
  • pełną charakterystykę fizykochemiczną otrzymanych połączeń koordynacyjnych w oparciu o metody analityczne – CHNS, spektroskopowe – IR, Raman, UV-VIS, 1H, 13C i 15N NMR, PL, dichroizm kołowy, elektrochemiczne – CV, DPV, magnetyczne – pomiar podatności magnetycznej i strukturalne – metodą dyfraktometrii na monokrysztale (SC-XRD) z analizą oddziaływań międzycząsteczkowych (analiza powierzchni metodą Hirshfelda (HS)) kompleksów w krystalicznej postaci, niejednokrotnie uzupełnianych wynikami analiz obliczeniowych oraz
  • zbadanie możliwości zastosowań kompleksów w zakresie chemii medycznej.

Założeniem prowadzonych badań biologicznych jest uzyskanie wiedzy na temat aktywności cytotoksycznej, bakteriostatycznej i/lub antybiofilmowej oraz antyutleniającej kompleksów metali, a tym samym próba określenia przydatności otrzymanych związków jako potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych i/lub przeciwbakteryjnych, antyutleniaczy. Biorąc pod uwagę powyższe realizowane badania mają charakter kompleksowy i interdyscyplinarny.

Skład zespołu:

 

 

 

 

dr hab. Anna Adach prof. UJK
Nr ORCID: 0000-0001-9438-054X

 

dr hab. Joanna Masternak prof. UJK
Nr ORCID: 0000-0002-8785-3879

 

 

 

 

 

 

dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka – adiunkt
Nr ORCID: 0000-0003-3935-0772

 

 

 

 

dr Patrycja Rogala – adiunkt
Nr ORCID: 0000-0002-7710-5076

Ostatnie publikacje naukowe pracowników

  1. Adach A., Tyszka-Czochara M., Bukowska-Strakova K., Rejnhardt P., Daszkiewicz M. 2022. In situ synthesis, crystal structure, selective anticancer and proapoptotic activity of complexes isolated from the system containing zerovalent nickel and pyrazole derivatives. Polyhedron, 223, 115943. DOI: 10.1016/j.poly.2022.115943
  2. Tyszka-Czochara M., Adach A., Grabowski T., Świergosz T., Majka M. Selective cytotoxicity of complexes with N,N,N-donor dipodal ligand in tumor cells. International Journal of Molecular Sciences, 22(4), 1–16, 1802. DOI: 10.3390/ijms22041802
  3. Adach A., Daszkiewicz M., Tyszka-Czochara M. 2020. Comparative X-ray, vibrational, theoretical and biological studies of new in situ formed [CoLSX]2[CdX4] halogenocadmate(II) complexes containing N‑scorpionate ligand. Polyhedron, 175, 114229. DOI: 10.1016/j.poly.2019.114229