Chemia Nieorganiczna

Tematyka badawcza

Prowadzone badania koncentrują się na poszukiwaniu nowych związków koordynacyjnych wybranych jonów metali przejściowych o aktywności przeciwnowotworowej, przeciwbakteryjnej i antyutleniającej. Badania te obejmują:

 • syntezę kompleksów z wybranymi ligandami heteroaromatycznymi N,N-, N,O-, N,S- i C,N-donorowymi,
 • pełną charakterystykę fizykochemiczną otrzymanych połączeń koordynacyjnych w oparciu o metody analityczne – CHNS, spektroskopowe – IR, Raman, UV-VIS, 1H, 13C i 15N NMR, PL, dichroizm kołowy, elektrochemiczne – CV, DPV, magnetyczne – pomiar podatności magnetycznej i strukturalne – metodą dyfraktometrii na monokrysztale (SC-XRD) z analizą oddziaływań międzycząsteczkowych (analiza powierzchni metodą Hirshfelda (HS)) kompleksów w krystalicznej postaci, niejednokrotnie uzupełnianych wynikami analiz obliczeniowych oraz
 • zbadanie możliwości zastosowań kompleksów w zakresie chemii medycznej.

Założeniem prowadzonych badań biologicznych jest uzyskanie wiedzy na temat aktywności cytotoksycznej, bakteriostatycznej i/lub antybiofilmowej oraz antyutleniającej kompleksów metali, a tym samym próba określenia przydatności otrzymanych związków jako potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych i/lub przeciwbakteryjnych, antyutleniaczy. Biorąc pod uwagę powyższe realizowane badania mają charakter kompleksowy i interdyscyplinarny.

Skład zespołu:

 

 

 

 

dr hab. Anna Adach prof. UJK
Nr ORCID: 0000-0001-9438-054X

 

dr hab. Joanna Masternak prof. UJK
Nr ORCID: 0000-0002-8785-3879

 

 

 

 

 

 

dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka – adiunkt
Nr ORCID: 0000-0003-3935-0772

 

 

 

 

dr Patrycja Rogala – adiunkt
Nr ORCID: 0000-0002-7710-5076

Ostatnie publikacje naukowe pracowników

 1. Adach A., Tyszka-Czochara M., Bukowska-Strakova K., Rejnhardt P., Daszkiewicz M. 2022. In situ synthesis, crystal structure, selective anticancer and proapoptotic activity of complexes isolated from the system containing zerovalent nickel and pyrazole derivatives. Polyhedron, 223, 115943. DOI: 10.1016/j.poly.2022.115943
 2. Tyszka-Czochara M., Adach A., Grabowski T., Świergosz T., Majka M. Selective cytotoxicity of complexes with N,N,N-donor dipodal ligand in tumor cells. International Journal of Molecular Sciences, 22(4), 1–16, 1802. DOI: 10.3390/ijms22041802
 3. Adach A., Daszkiewicz M., Tyszka-Czochara M. 2020. Comparative X-ray, vibrational, theoretical and biological studies of new in situ formed [CoLSX]2[CdX4] halogenocadmate(II) complexes containing N‑scorpionate ligand. Polyhedron, 175, 114229. DOI: 10.1016/j.poly.2019.114229
 4. Adach A. 2017. REVIEW: An overview of recent developments in coordination chemistry of polypyrazolylmethylamines. Complexes with N-scorpionate ligands created in situ from pyrazole derivatives and zerovalent metals. Journal of Coordination Chemistry, 5, 757–779. DOI: 10.1080/00958972.2017.1278572
 5. Puszyńska-Tuszkanow M., Zierkiewicz W., Grabowski T., Daszkiewicz M., Maciejewska G., Adach A., Kucharska-Ziembicka K., Wietrzyk J., Filip-Psurska B., Cieślak-Golonka M. 2017. Magnesium cinnamate complex, [Mg(cinn)2(H2O)2]n; structural, spectroscopic, thermal, biological and pharmacokinetical characteristics. Journal of Molecular Structure, 1134, 199-207. DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.12.054

 

 1. Masternak J., Kazimierczuk K., Kupcewicz B., Brzeski J., Kowalik M. 2022. Synthesis, structure, and spectroscopic properties of calcium thiophenecarboxylate polymers. structural comparison with analogous lead complexes. European Journal of Inorganic Chemistry, 1-10, e202200353. DOI: 10.1002/ejic.202200353
 2. Masternak J., Gilewska A., Kowalik M., Kazimierczuk K., Sitkowski J., Okła K., Wietrzyk J., Barszcz B. 2022. Synthesis, crystal structure and spectroscopic characterization of new anionic iridium(III) complexes and their interaction with biological targets, Polyhedron, 221, 115837. DOI: 10.1016/j.poly.2022.115837
 3. Masternak J., Zienkiewicz-Machnik M., Łakomska I., Hodorowicz M., Kazimierczuk K., Nosek M., Majkowska-Młynarczyk A., Wietrzyk J., Barszcz B. 2021. Synthesis and structure of novel copper(II) complexes with N,O- or N,N-donors as radical scavengers and a functional model of the active sites in metalloenzymes. International Journal of Molecular Sciences 22, 7286. DOI: 10.3390/ijms22147286
 4. Barszcz B., Masternak J., Kowalik M. 2021. Structural insights into coordination polymers based on 6s2 Pb(II) and Bi(III) centres connected via heteroaromatic carboxylate linkers and their potential applications. Coordination Chemistry Reviews 443, 213935. DOI: 10.1016/j.ccr.2021.213935
 5. Kowalik M., Masternak J., Kazimierczuk K., Kupcewicz B., Khavryuchenko O.V., Barszcz B. 2020. Exploring thiophene-2-acetate and thiophene-3-acetate binding modes towards the molecular and supramolecular structures and photoluminescence properties of Pb(II) polymers. CrystEngComm 22, 7025-7035. DOI: 10.1039/d0ce01224f
 6. Kowalik M., Masternak J., Barszcz B. 2019. Recent research trends on bismuth compounds in cancer chemo- and radiotherapy. Current Medicinal Chemistry 26, 729-759. DOI: 10.2174/0929867324666171003113540
 7. Gilewska A., Barszcz B., Masternak J., Kazimierczuk K., Sitkowski J., Wietrzyk J., Turlej E. 2019. Similarities and differences in d6 low-spin ruthenium, rhodium and iridium half-sandwich complexes: synthesis, structure, cytotoxicity and interaction with biological targets. Journal of Biological Inorganic Chemistry 24, 591-606. DOI: 10.1007/s00775-019-01665-2

 

 1. Rogala P., Jabłońska-Wawrzycka A., Czerwonka G., Kazimierczuk K., Gałczyńska K., Michałkiewicz S., Kalinowska-Tłuścik J., Karpiel M., Klika K.D. 2023. Synthesis, Characterization and Biological Investigations of Half-Sandwich Ruthenium(II) Complexes Containing Benzimidazole Moiety. Molecules 28, 40. DOI: 3390/molecules28010040
 2. Jabłońska-Wawrzycka A., Rogala P., Czerwonka G., Gałczyńska K., Drabik M., Dańczuk M. 2021. Ruthenium Complexes with 2-Pyridin-2-yl-1H-benzimidazole as Potential Antimicrobial Agents: Correlation between Chemical Properties and Anti-Biofilm Effects. International Journal of Molecular Sciences 22, 10113. DOI: 3390/ijms221810113
 3. Jabłońska-Wawrzycka A., Rogala P., Czerwonka G., Michałkiewicz S., Hodorowicz M., Gałczyńska K., Cieślak B., Kowalczyk P. 2021. Tuning Anti-Biofilm Activity of Manganese(II) Complexes: Linking Biological Effectiveness of Heteroaromatic Complexes of Alcohol, Aldehyde, Ketone, and Carboxylic Acid with Structural Effects and Redox Activity. International Journal of Molecular Sciences 22, 4847. DOI: 3390/ijms22094847
 4. Jabłońska-Wawrzycka A., Rogala P., Czerwonka G., Michałkiewicz S., Hodorowicz M., Kowalczyk P. 2020. Ruthenium(IV) Complexes as Potential Inhibitors of Bacterial Biofilm Formation. Molecules 25, 4938. DOI: 3390/molecules25214938
 5. Rogala P., Czerwonka G., Michałkiewicz S., Hodorowicz M., Barszcz B., Jabłońska-Wawrzycka A. 2019. Synthesis, Structural Characterization and Antimicrobial Evaluation of Ruthenium Complexes with Heteroaromatic Carboxylic Acids. Chemistry and Biodiversity 16, e1900403. DOI: 1002/cbdv.201900403
 6. Czerwonka G., Gmiter D., Guzy A., Rogala P., Jabłońska-Wawrzycka A., Borkowski A., Cłapa T., Narożna D., Kowalczyk P., Syczewski M., Drabik M., Dańczuk M., Kaca W. 2019. A benzimidazole-based ruthenium(IV) complex inhibits Pseudomonas aeruginosa biofilm formation by interacting with siderophores and the cell envelope, and inducing oxidative stress. Biofouling 35, 59-74. DOI: 1080/08927014.2018.1564818