Instytut Chemii

Aktualności

Kierunki

Zdjęcie budynku WSP

Chemia I-stopnia

Studia I stopnia na kierunku chemia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności oraz atrakcyjnego zawodu. Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii i mogą pracować w przemyśle chemicznym, wydobywczym oraz ochronie środowiska. Na kierunku realizowana jest też ścieżka kształcenia przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela.
Nasze zalety: solidna wiedza i praktyka, rodzinna atmosfera i współpraca z lokalnymi pracodawcami.

więcej
Laboratorium

Chemia II-stopnia

Studia II stopnia na kierunku chemia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pozwalają w ciągu 4 semestrów nauki zdobyć tytuł magistra. Absolwent studiów magisterskich posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii. Zna nowoczesne metody analityczne, w tym instrumentalne, które pozwalają na podjęcie pracy w najlepszych laboratoriach chemicznych. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz przemyśle wydobywczym i przetwórstwie surowców mineralnych, ściśle związanych z gospodarką regionu. Studia II stopnia umożliwiają kontynuację kształcenia w ramach ścieżki nauczycielskiej.

więcej
Zdjęcie budynku WSP

Biotechnologia I-stopnia

Studia I stopnia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach umożliwiają zdobycie atrakcyjny zawodu jak i obszernego zasobu praktycznych umiejętności. Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu biotechnologii, zapewniającą praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej oraz możliwości pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.)
Nasze zalety: solidna wiedza i praktyka, rodzinna atmosfera i współpraca z otoczeniem gospodarczym w regionie i poza nim.

więcej
Laboratorium

Biotechnologia II-stopnia

Studia II stopnia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pozwalają w ciągu 4 semestrów nauki zdobyć tytuł magistra i atrakcyjny zawód. Absolwent studiów magisterskich posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu biotechnologii umożliwiającą mu podejmowanie współpracy ze specjalistami z dziedzin pokrewnych. Absolwent ma możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych. Studenci kierunku realizują zajęcia w oparciu o kadrę i wyposażenie Instytutu Chemii oraz Instytutu Biologii WSiP-UJK

więcej

Biotechnology - Bachelor's Degree

The first-cycle Biotechnology programme at Jan Kochanowski University in Kielce provide an opportunity to acquire an attractive profession as well as a broad range of practical skills. Graduates possess advanced knowledge and skills in biotechnology, which prepares them both theoretically and practically to design biotechnological processes, utilize the latest methods of experimental biology, and work in various fields related to biotechnology, such as the food, chemical, and pharmaceutical industries.
Our strengths include a solid education and practical experience, a family-like atmosphere, and collaboration with the economic environment both within and outside of the region.

more

Biotechnology - Master's Degree

The second-cycle Biotechnology programme at Jan Kochanowski University in Kielce allows students to earn a Master's degree and an attractive profession in just four semesters. The program provides students with advanced knowledge and skills in biotechnology, enabling them to collaborate with specialists in related fields. Graduates have the opportunity to work in the biotechnology and related industries, as well as conduct work in industrial, technological, analytical, and research laboratories that deal with biological and environmental materials, using modern research and analytical equipment (physical, chemical, biochemical, molecular biology techniques) with the use of information and bioinformatics technologies. Students in this program have access to highly qualified faculty and state-of-the-art laboratory equipment at the Institute of Chemistry and the Institute of Biology at WSiP-UJK.

more

Szkoła doktorska

Zdjęcie budynku WSP

Chemia III-stopnia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej w dyscyplina: nauki chemiczne. Priorytetem Szkoły Doktorskiej jest wysokospecjalistyczne kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań naukowych i upowszechnianie ich wyników.

więcej