Chemia

Studia II-go stopnia

Studia II stopnia na kierunku chemia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Student w ciągu 4 semestrów nauki może zdobyć atrakcyjny zawód jak i obszerny zasób praktycznych umiejętności.
Absolwent studiów magisterskich posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień chemii, opartą na naukach matematyczno-przyrodniczych. Zna również zaawansowane metody analityczne, w tym nowoczesne metody instrumentalne, które pozwalają na podjęcie pracy w najlepszych laboratoriach chemicznych. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz drobnej wytwórczości. Posiada również kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle wydobywczym i przetwórstwa surowców mineralnych, ściśle związanym z gospodarką regionu, w szczególności w zakresie badania jakości surowców i wytwarzanych produktów, ale też laboratoriach związanych z ochroną środowiska. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii, co jest niezmiernie ważne w pozyskiwaniu najnowszych informacji naukowych i samorozwoju.
Studia II stopnia na kierunku chemia umożliwiają kontynuację kształcenia w ramach ścieżki nauczycielskiej.
Nasze zalety: solidna wiedza i praktyka, rodzinna atmosfera i współpraca z lokalnymi pracodawcami.