Chemia Organiczna

Skład osobowy:

Dr hab. inż. Barbara Gawdzik prof. UJK
Dr hab. Mariusz Urbaniak prof. UJK
Dr hab. Alicja Wzorek prof. UJK
Dr Magdalena Kwiatkowska
Dr Magdalena Marcinkowska
Dr Tetiana Starodub

Badania naukowe realizowane przez zespół chemii organicznej są skoncentrowane wokół następujących zagadnień:

  • opracowanie nowych metod syntezy aktywnych biologicznie różnych klas związków organicznych zawierających w swej strukturze układy heterocykliczne;
  • projektowanie strategii syntezy nowych związków koordynacyjnych o określonych właściwościach strukturalnych i fizykochemicznych, które znalazłby zastosowanie jako substancje antyoksydacyjne i aktywne prekatalizatory procesów oligomeryzacji, a także  pochodnych wykazujących aktywność antyoksydacyjną;
  • synteza związków supramolekularnych i ich modyfikacje poprzez oddziaływania z wybranymi kationami metali oraz badanie właściwości tego typu kompleksów pod kontem właściwości bioaktywnych;
  • zastosowanie wysokorozdzielczej spektrometrii mas w badaniach makrocyklicznych związków supramolekularnych oraz związków biologicznie czynnych;
  • opracowanie metod enancjomerycznego wzbogacania związków chiralnych w oparciu o chromatografię kolumnową i procesy fizykochemiczne (sublimacja);
  • rozdzielanie mieszanin racemicznych z zastosowaniem metod chemicznych i biotechnologicznych;
  • zastosowanie metod kwantowo-chemicznych (DFT) w badaniu mechanizmów reakcji i właściwości molekularnych syntezowanych połączeń.