Chemia

Studia I-go stopnia

Studia I stopnia na kierunku chemia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Student w ciągu 6 semestrów nauki może zdobyć atrakcyjny zawód jak i obszerny zasób praktycznych umiejętności.
Absolwent studiów licencjackich posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zna również różnego rodzaju metody analityczne, w tym nowoczesne metody instrumentalne, które pozwalają na podjęcie pracy w najlepszych laboratoriach chemicznych. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz drobnej wytwórczości. Posiada również kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle wydobywczym i przetwórstwa surowców mineralnych, ściśle związanym z gospodarką regionu, w szczególności w zakresie badania jakości surowców i wytwarzanych produktów, ale też laboratoriach związanych z ochroną środowiska. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii, co jest niezmiernie ważne w pozyskiwaniu najnowszych informacji naukowych i samorozwoju.
Studia I stopnia na kierunku chemia dają możliwość wyboru przez studentów grupy przedmiotów stanowiących pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci po ukończeniu tego bloku przedmiotów uzyskują uprawnienia do nauczania chemii w szkołach podstawowych.
Nasze zalety: solidna wiedza i praktyka, rodzinna atmosfera i współpraca z lokalnymi pracodawcami.