Chemia

Studia I-go stopnia

Studia I stopnia na kierunku chemia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Student w ciągu 6 semestrów nauki może zdobyć atrakcyjny zawód jak i obszerny zasób praktycznych umiejętności.
Absolwent studiów licencjackich posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zna również różnego rodzaju metody analityczne, w tym nowoczesne metody instrumentalne, które pozwalają na podjęcie pracy w najlepszych laboratoriach chemicznych. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz drobnej wytwórczości. Posiada również kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle wydobywczym i przetwórstwa surowców mineralnych, ściśle związanym z gospodarką regionu, w szczególności w zakresie badania jakości surowców i wytwarzanych produktów, ale też laboratoriach związanych z ochroną środowiska. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii, co jest niezmiernie ważne w pozyskiwaniu najnowszych informacji naukowych i samorozwoju.
Studia I stopnia na kierunku chemia dają możliwość wyboru przez studentów grupy przedmiotów stanowiących pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci po ukończeniu tego bloku przedmiotów może kontynuować nauczanie w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela na studiach drugiego stopnia.
Nasze zalety: solidna wiedza i praktyka, rodzinna atmosfera i współpraca z lokalnymi pracodawcami.