Laboratorium Dyfraktometrii Rentgenowskiej i Spektrometrii Mas

Kierownik laboratorium: dr hab. Joanna Masternak prof. UJK
Telefon kontaktowy do kierownika: +48 41 349 70 39
Adres mailowy:  Joanna.Masternak@ujk.edu.pl
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Chemii, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

Laboratorium posiada zestaw aparaturowy składający się z:

  • monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego (Saturn 724 S/N, Rigaku) z molibdenowym źródłem promieniowania rentgenowskiego, detektora oraz z układu chłodzenia kryształu. Przeznaczony do badań dyfrakcyjnych małych cząsteczek (SC-XRD) dla różnego rodzaju substancji w postaci monokrystalicznej. Dyfraktometr jest wyposażony w oprogramowanie (CrysAlis) służące: zbieraniu, integracji i analizie danych eksperymentalnych (OLEX);
  • spektrometru mas typu micrOTOF-Q II (Bruker Daltonics) z chromatografem cieczowym Dionex UltiMate 3000. Spektrometr umożliwia otrzymywanie wysokorozdzielczych widm MS lub MS/MS przy użyciu analizatora kwadrupolowego. Wykorzystywane metody jonizacji to ESI lub CI. Aparat zaopatrzony jest w pompę strzykawkową pozwalająca na prowadzenie niezależnie od chromatografu rejestracji widm. Aparat do UHPLC wyposażony jest w automatyczny podajnik próbek oraz detektor DAD. W zestawie znajduje się także oprogramowanie do identyfikacji peptydów i białek Mascot;
  • spektrometru dichroizmu kołowego (J-815, Jasco) z termostatem Peltiera, który umożliwia pomiar absolutnej konfiguracji centrów chiralnych w optycznie aktywnych związkach chemicznych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, monitorowanie przebiegu procesów stereoselektywnych oraz badania zmian konformacyjnych chiralnych białek (również pod wpływem syntetycznych związków);
  • analizatora elementarnego (Vario Micro Cube, Elementar) umożliwiającego przeprowadzenie analizy zawartości węgla, wodoru, azotu i siarki w próbkach stałych i ciekłych. Analizator wyposażony jest w automatyczny podajnik (60-pozycyjny) i zintegrowany system spalania, redukcji oraz detekcji gazów (TCD). Dodatkowym urządzeniem jest mikrowaga laboratoryjna (Mettler Toledo) służąca przygotowaniu miligramowych próbek do analizy.

W laboratorium znajdują się również:

  • spektrofotometr UV-Vis (V-630, Jasco) umożliwiający rejestrację widm próbek ciekłych w zakresie 190 – 1100 nm, pomiary przy stałej długości fali, pomiary kinetyczne i analizę ilościową. Dwuwiązkowy spektrofotometr jest wyposażony w oprogramowanie umożliwiające zapisywanie danych w wybranym formacie oraz obróbkę otrzymanych danych w programie Origin (OriginLab);
  • spektrofotometr FTIR (Nicolet 380, Thermo Fisher Scientific) z modułem do mierzenia próbek metodą transmisyjną, w postaci pastylek KBr, oraz absorpcyjną wykorzystującą przystawkę ATR (Ge) w zakresie 400 – 4000 cm-1.

Operatorzy poszczególnych urządzeń:

dr Patrycja Rogala – spektrofotometry, dyfraktometr rentgenowski
dr hab. Mariusz Urbaniak prof. UJK – spektrometr mas, dichroizm kołowy
dr hab. Joanna Masternak prof. UJK – analizator elementarny, spektrofotometry, dichroizm kołowy, dyfraktometr rentgenowski