Konkurs na funkcję kierowniczą Dyrektora Instytutu Chemii na kadencję 2024-2028

REKTOR
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
ogłasza konkurs na funkcję kierowniczą
Dyrektora Instytutu Chemii
na kadencję 2024-2028

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na funkcję kierowniczą Dyrektora Instytutu Chemii.

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nie była karana karą dyscyplinarną,
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 2. niepełniąca funkcji organu jednoosobowego lub niebędąca członkiem organu kolegialnego innej uczelni ani niebędąca założycielem uczelni niepublicznej;
 3. zatrudniona w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako podstawowym miejscu pracy;
 4. posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa, lub osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie o  przypisaniu do dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa;
 5. posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz  organizacyjnej.

 Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Instytutu Chemii;
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego z dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa, lub dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego wraz z kopią oświadczenia o przypisaniu do dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa;
 3. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 4. koncepcja działalności jednostki;
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Instytutu Chemii według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;
 6. formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w  dodatkowo zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem oświadczenie lustracyjne imię i nazwisko kandydata lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego imię i nazwisko kandydata); albo  odręczna informacja/wydruk opatrzona/y własnoręcznym podpisem, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż urodził się po dniu 31 lipca 1972  r.

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Dyrektora Instytutu Chemii”. W  zamkniętej kopercie zawierającej dokumenty na konkurs winna się znajdować dodatkowo zamknięta koperta zawierająca formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informacja, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub  informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż urodził się po dniu 31 lipca 1972  r.

Termin ogłoszenia konkursu: 6 czerwca 2024 r.

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 106) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz.15.30.

Komisja zawiadamia kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, za  pośrednictwem poczty elektronicznej (lub telefonicznie), nie później niż na  dwa dni przed jej terminem.

Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z  postępowania konkursowego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 28 czerwca 2024 r.

Rektor
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Stanisław Głuszek


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie w sprawie konkursu na funkcję kierowniczą Dyrektora Instytutu Chemii
Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję kierowniczą Dyrektora Instytutu
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Wzór oświadczenia lustracyjnego


Dodatkowe informacje z Działu Kard

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w kontekście stosowania §§ 9,10 i12  załącznika do zarządzenia Rektora UJK nr 56/2024 pn. Regulamin konkursu na funkcję kierowniczą dziekana, dyrektora instytutu i kierownika katedry oraz na kierownika jednostki międzywydziałowej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w uzgodnieniu z radcami prawnymi Uczelni uprzejmie informuję, iż:

W sytuacji gdy Dziekan (Dziekan Filii) oraz Prodziekan ds. kształcenia (Prodziekan ds. kształcenia w Filii) lub przewodniczący Rady Naukowej Instytutu lub Kierownik Jednostki Międzywydziałowej kandydują i brak jest uprawnionego podmiotu, który mógłby zwołać pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej celem wyboru Przewodniczącego Komisji Konkursowej podmiotem uprawnionym do zwołania pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej jest Rektor.

Rektor może dokonać czynności technicznej zwołania pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o zaistniałym fakcie przez odpowiednio Dziekana Wydziału/Dziekana Filii lub Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu lub Kierownika Jednostki Międzywydziałowej.

Z poważaniem
Marcin Małek
Dział Kadr
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach