Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 


1. Podstawy prawne:
Proces dyplomowania przeprowadzany jest zgodnie z procedurą wydziałową WSZJK-WSP/01 (wersja: 07) oraz Regulaminem Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Podmiot regulaminu:
Regulamin obejmuje wszystkich studentów kierunków Chemia i Biotechnologia , a także osoby prowadzące seminaria dyplomowe i prace dyplomowe oraz procedury związane z procesem dyplomowania w Instytucie Chemii UJK.

3. Przebieg egzaminu dyplomowego:

3.1 Kierunek Chemia:

 • student ma prawo zapoznać się z recenzjami pracy dyplomowej przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego;
 • student kierunku chemia przygotowuje 15 minutową prezentację multimedialną, która zawiera cel pracy, zastosowane metody badawcze oraz materiały, uzyskane wyniki oraz podsumowanie. Prezentacja studenta podlega ocenie;
 • na egzaminie dyplomowym student otrzymuje trzy pytania:
  • na studiach Io student kierunku chemia losuje 3 pytania z następujących działów chemii: chemia analityczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna i chemia fizyczna;
  • na studiach IIo student kierunku chemia losuje 2 pytania z następujących działów chemii: analiza instrumentalna, krystalografia, chemia teoretyczna i spektroskopia oraz odpowiada na jedno pytanie od Recenzenta lub Promotora związane z problematyką pracy;

3.2 Kierunek Biotechnologia:

 • student ma prawo zapoznać się z recenzjami pracy dyplomowej przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego;
 • student kierunku biotechnologia przygotowuje 15 minutową prezentację multimedialną, która zawiera cel pracy, zastosowane metody badawcze oraz materiały, uzyskane wyniki oraz podsumowanie. Komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy zadaje studentowi dodatkowe pytania związane z problematyką pracy i z seminarium dyplomowego. Prezentacja studenta wraz z odpowiedziami na pytania podlega ocenie;
 • na egzaminie dyplomowym student otrzymuje trzy pytania:
  • na studiach Io student losuje 3 pytania z puli pytań kierunkowych, których tematyka wynika z osiągniętych efektów uczenia się na studiach Io;
  • na studiach IIo student losuje 3 pytania z puli pytań kierunkowych, których tematyka wynika z osiągniętych efektów uczenia się na studiach IIo;

4. Lista zagadnień zamieszczona jest w zakładce „Student > Egzamin dyplomowy

5. Każde pytanie oceniane jest osobno, a następnie liczona jest średnia z uzyskanych ocen.

6. Uzyskane średnie oceny z recenzji pracy oraz z odpowiedzi, umieszczane są w protokole egzaminu dyplomowego.

7. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie regulują dokumenty wymienione w punkcie 1.

Regulamin do pobrania w formacie PDF

 

Regulations to download in PDF format


Załączniki z Procedury WSZJK-WSP/01 (wersja: 07)

Załącznik nr 6. – Lista dyplomantów wraz z tematami prac

Załącznik nr 7. – Podanie w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej (wniosek należy składać na platformie e-Usługi – UJK)

Załącznik nr 8. – Podanie w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej (wniosek należy składać na platformie e-Usługi – UJK)

Załącznik nr 9. – Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 10. – Oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej

Annex No. 10 – Declaration of authorship of the thesis

Załącznik nr 11. – Wzór arkusza recenzji pracy dyplomowej

Załącznik nr 12. – Wzór strony tytułowej

Załącznik nr 13. – Podanie w sprawie przedłużenie terminu złożenia pracy (wniosek należy składać na platformie e-Usługi – UJK)