Biotechnologia

Studia I-go stopnia

Studia I stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Po zakończeniu trzyletnich studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjacki. Student w ciągu 6 semestrów nauki może zdobyć atrakcyjny zawód oraz obszerny zasób praktycznych umiejętności.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu biotechnologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej oraz umiejętność współpracy ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, takie jak matematyka, chemia, biochemia, fizyka, statystyka, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt, genetyka ogólna i mikrobiologia ogólna. Wiedzę absolwenta, zarówno teoretycznie jak i praktycznie, ugruntowują przedmioty kierunkowe, m.in.: mikrobiologia środowiskowa, biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa, biotechnologia przemysłowa oraz inżynieria i technologia środowiska.

Absolwenci kierunku biotechnologia I stopnia zyskują interdyscyplinarne wykształcenie i umiejętność łączenia wiedzy z różnych dyscyplin. Pozwala to na podejmowanie współpracy ze specjalistami z innych dziedzin oraz sprawne poruszanie się na styku technologii i biologii eksperymentalnej w biotechnologii. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii, co jest niezmiernie ważne w pozyskiwaniu najnowszych informacji naukowych i samorozwoju.

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do:

  • wykorzystania metod biotechnologicznych w przemyśle wykorzystującym biotechnologię i przemyśle pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.),
  • podjęcia pracy w laboratoriach analitycznych, kontrolnych, diagnostycznych oraz badawczych, w tym prowadzących prace z użyciem materiału biologicznego,
  • pracy w laboratoriach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,
  • obsługi podstawowej aparatury badawczej oraz nowoczesnej aparatury analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych,
  • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Studenci kierunku realizują zajęcia w oparciu o kadrę i wyposażenie Instytutu Chemii oraz Instytutu Biologii WSiP-UJK.

Dzięki realizacji projektu „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu” w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, studenci kierunku biotechnologia mają możliwość uczestnictwa w różnych formach wsparcia i aktywności naukowej. Projekt ten obejmuje m.in. organizację specjalistycznych kursów i szkoleń, wykładów prowadzonych przez naukowców krajowych i zagranicznych, staży u pracodawców, wizyt studyjnych oraz krótkoterminowych staży naukowych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Dodatkowo studenci mogą korzystać z dofinansowania udziału w konferencjach naukowych oraz stypendiów dla najbardziej aktywnych naukowo uczestników. Wsparcie obejmuje również działalność studenckich kół naukowych oraz modernizację infrastruktury dydaktycznej. Dzięki tym działaniom, studenci kierunku biotechnologia mają możliwość zdobycia nowoczesnej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz nawiązania cennych kontaktów zawodowych, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Nasze zalety: solidna wiedza i praktyka, rodzinna atmosfera i współpraca z otoczeniem gospodarczym w regionie i poza nim.