Biotechnologia

Studia I-go stopnia

Studia I stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Student w ciągu 6 semestrów nauki może zdobyć atrakcyjny zawód jak i obszerny zasób praktycznych umiejętności.
Absolwent studiów licencjackich posiada zaawanasowaną wiedzę i umiejętności z zakresu biotechnologii, opartą na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej oraz możliwości współpracowania ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.
Absolwent studiów licencjackich w pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii, co jest niezmiernie ważne w pozyskiwaniu najnowszych informacji naukowych i samorozwoju.
Absolwent ma możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.) oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych.
Studenci kierunku realizują zajęcia w oparciu o kadrę i wyposażenie Instytutu Chemii oraz Instytutu Biologii WSiP-UJK
Nasze zalety: solidna wiedza i praktyka, rodzinna atmosfera i współpraca z otoczeniem gospodarczym w regionie i poza nim.