Instytut Chemii

SEMINARIA NAUKOWE

W ramach seminarium naukowego Instytutu Chemii UJK odbyły się następujące wystąpienia:


dr inż. Piotr Sakiewicz: Problemy fizykochemiczne i technologiczno-aparaturowe recyklingu materiałów odpadowych zgodnie z zasadami Circular Economy; (2023-01-25)
prof. dr hab. Jan Barciszewski: Wiadomość w strzykawce. Zrozumieć szczepionkę mRNA; (2022-12-01)
mgr inż. Bartłomiej Syrek: "Właściwości termiczne oraz zagrożenie pożarowe kompozytów elastomerowych, w tym kompozytów ceramizujących" (2022-11-17)
prof. Naofumi Naga: Introduction of research outline of the lecture; (2022-06-01)
dr hab. Alicja Wzorek prof. UJK: "Enancjomeryczne wzbogacanie związków chiralnych w warunkach achiralnej chromatografii kolumnowej" (2020-02-20)
mgr Joanna Stocka: "Computational and experimental studies of tetrahydrofuran molecule: FT-IR matrix isolation and Car-Parrinello molecular dynamics" (2020-02-13)
prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz: "Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka?"(2019-12-12)
prof. Svetlana Rogacheva: „Biosensors and chemical sensors of toxic compounds”(2019-10-15)

mgr Iwona Łazarska: "Badania nad adsorpcją jonów NO2-, NO3- i NH4+z roztworów wodnych na modyfikowanych adsorbentach węglowych" (2019-09-12)

dr hab. Sabina Dołęgowska: „Wyznaczanie niepewności pobierania i przygotowania próbek środowiskowych z ekosystemów naturalnych – istniejące metody i propozycje nowych rozwiązań” (2019-06-27)
prof. Naofumi Naga: „Development of Joint-Linker Type Network Polymers-From Gels to Porous Polymers”
prof. Osamu Kitagawa: „Catalytic enantioselective synthesis, application to asymmetric reaction and structural properties” (2019-06-06)
dr Katarzyna Rafińska: „Surowce naturalne jako źródło nowych rozwiązań antybakteryjnych” (2019-05-21)
mgr inż. Iwona Wójcik: „Badania w zakresie oznaczania związków perfluorowanych w środowisku” (2019-04-11)
mgr inż. Bartłomiej Syrek: „Właściwości termiczne oraz zagrożenie pożarowe kompozytów elastomerowych, w tym kompozytów ceramizujących”
(2019-04-11)
Pani Prof. Irina Shugalei : "Nanocarbon materials their structure and biological activity" (2019-03-21)
Pan dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr : " Badanie struktury i aktywności wybranych grup peptydomimetyków" (2019-02-28)
dr hab. Anna Adach: "Związki koordynacyjne otrzymane metodą one pot przy udziale metali na zerowym stopniu utlenienia i N skorpionowych ligandów wytworzonych in situ" (2019-01-17)
dr Dariusz Kędziera: "Wpływ pola magnetycznego na międzycząsteczkowe oddziaływania w wodzie, studium kwantowo-chemiczn" (2018-12-06)
mgr Paweł Rogala: "Synteza i zastosowanie nanokompozytów Fe2O3 - haloizyt, TiO2 - haloizyt oraz TiO2/Fe2O3 - haloizyt  do fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej chlorowych pochodnych w wodzie" (2018-11-29)
prof. dr hab. Zdzisław M. Migaszewski: "Wykorzystanie pierwiastków ziem rzadkich i trwałych izotopów siarki i tlenu w badaniach kwaśnych wód kopalnianych na obszarze Wiśniówki" (2018-11-20)
mgr Marta Raczyńska-Żak: "Adsorpcja wybranych chloropochodnych fenoli z wody na adsorbencie haloizytowym zmodyfikowanym bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym" (2018-11-16)
dr hab. Mariusz Urbaniak: "Synteza i właściwości nowych pochodnych rezorcarenów otrzymywanych w katalizowanej reakcji Mannicha" (2018-10-25)
mgr Agnieszka Gilewska: "Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i strukturalna nowych związków koordynacyjnych rutenu, rodu i irydu o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych" (2018-05-10)
mgr Mateusz Kaniewski: "Wpływ odpadów wybranych przeterminowanych lekówna przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających" (2018-04-26)
prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński: "Związki aryloboronowe - nowe perspektywy w syntezie, medycynie i chemii materiałów" (2018-04-19)
mgr Mateusz Kowalik: "Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi" (2018-04-05)
prof. Dmytro O. Mishurov: "Scientific interests of prof. Dmytro O. Mishurov from the Kharkiv Polytechnic Institute" (2018-03-15)
Dr hab. Paweł Rodziewicz: " Modelowanie oddziaływań iperytu siarkowego z wodą oraz powierzchnią ZnO za pomocą obliczeń z pierwszych zasad"
(2018-01-08)
prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka: "Chemiczne wskaźniki antropocenu" (2017-11-28)
dr hab. Oleh Demchuk: " Projektowanie, synteza oraz zastosowanie katalizatorów pochodnych nowych fosforowych kompleksów metali przejściowych" (2017-11-13)
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski: " Nowe podejście w poszukiwaniu biomarkerów chorób nowotworowych" (2017-05-09)
mgr Magdalena Jakubczyk: " Właściwości elektrochemiczne wybranych konserwantów oraz ich woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych" (2017-04-13)
Prof. dr hab. Volodymyr Starodub: " Nieklasyczne wiązania walencyjne" (2017-04-06)
mgr Iwona Łazarska: "Badania nad adsorpcją jonów NO2-, NO3-, NH4+ z roztworów wodnych na modyfikowanych adsorbentach węglowych" (2017-03-09)