Instytut Chemii

KIERUNEK CHEMIA

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia na kierunku chemia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Student w ciągu 6 semestrów nauki może zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.
Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.  Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii.
Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, administracji. Posiada również podstawowe kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle wydobywczym i przetwórstwa surowców skalnych, ściśle związanym z gospodarką regionu, w szczególności w zakresie badania jakości surowców i wytwarzanych produktów.
Miejscem pracy absolwenta są różnego rodzaju laboratoria chemiczne w przemyśle chemicznym, przemyśle wydobycia i przetwórstwa surowców skalnych, przemysłach pokrewnych oraz drobnej wytwórczości. 
Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.


Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia na kierunku chemia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Student w ciągu 4 semestrów nauki zdobywa atrakcyjny zawód. Zaproponowany model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami  praktycznymi. Absolwent studiów drugiego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii.
Absolwent studiów magisterskich posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno – przyrodniczych. W pracy zawodowej potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa. Absolwent zna różnego rodzaju metody analityczne, w tym nowoczesne metody instrumentalne, które pozwalają na podjęcie pracy w laboratoriach chemicznych  np. laboratoriach zajmujących się analizą próbek środowiskowych, laboratoriach w zakładach przemysłu chemicznego, laboratoriach przy oczyszczalniach ścieków i innych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, przemyśle wydobycia i przetwórstwa surowców skalnych, ściśle związanym z gospodarką regionu, laboratoriach analityki środowiska i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości oraz administracji.
Uzyskany tytuł zawodowy daje  możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Plany studiów i karty przdmiotów znajdują sie w zakładce Studia

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Studia I stopnia stacjonarne

Studia I stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu 6 semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych  metod biologii doświadczalnej,  możliwości współpracowania ze specjalistami z  dziedzin pokrewnych. Absolwent studiów licencjackich w pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki    i przepisów  prawa. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania  informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na  poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem  specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach  pokrewnych.
Absolwent może podjąć studia II stopnia oraz na studia podyplomowe.


Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu 4 semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej, możliwości współpracowania ze specjalistami z  dziedzin pokrewnych. Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzoną wiedzę z poszczególnych zagadnień biotechnologii i wzbogacone umiejętności jej praktycznego stosowania. W pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie prowadzenia prac badawczych, rozwojowych analitycznych i technologicznych w zakresie biotechnologii oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent studiów drugiego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwent ma  możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.) oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych.
Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Plany studiów i karty przdmiotów znajdują sie w zakładce Studia