Instutut Chemii

AKTUALNOŚCI


16 października 2020

Zajęcia zdalne na WSP 19-31.X.2020

Szanowni Państwo
Przekazuję Państwu Zarządzenie 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.10.2020 roku w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w terminie od 19 do 31 października 2020 roku.
Decyzja dotyczy również studentów Collegium Medicum odbywających zajęcia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (została uzgodniona z Panią Dziekan Collegium Medicum).
Studenci otrzymają powyższą informację za pośrednictwem WU.
Jednocześnie nie jest pewne czy uda się powiadomić studentów Collegium Medicum, którzy mają zajęcia na naszym Wydziale za pośrednictwem Uczelni.XP ze względu na ograniczenia w dostępie do list studentów innych Wydziałów.
Mamy w związku z tym prośbę do Państwa, o przekazanie Państwa studentom z CM informacji o zdalnej formie kształcenia na WSP za pomocą dostępnych kanałów: wiadomości na Wirtualnej Uczelni, ogłoszeń na kanałach ogólnych Państwa Zespołów w Teams bądź bezpośrednio mailowo.

Dyrekcja Instytutu Chemii przypomina jednocześnie że zmiana formy świadczenia stosunku pracy na zdalną nie zwalnia nas z obowiązku jej świadczenia. W szczególności z pracy naukowej co w świetle zbliżającej się ewaluacji nabiera jeszcze większego znaczenia.

Z wyrazami szacunku; łącząc życzenia zdrowia dla nas Wszystkich
Z poważaniem,
W imieniu Dyrekcji ICh
Z-ca dyrektora ds kształcenia
dr Artur Michalik

Zarządzenie Dziekana WSP 3/2020


08 października 2020

Komunikat dotyczący przepisów obowiązujących w stanie pandemii w UJK

Szanowni Państwo
Na prośbę Władz Dziekańskich pragnę przybliżyć informacje związane z działaniem UJK w czasie pandemii.
Przypominamy, iż w budynkach UJK obowiązuje NAKAZ noszenia maseczek.
W sprawach niewymagających bezpośredniej wizyty wykorzystujemy elektroniczne środki kontaktu.
Aktualnie opieramy się na:

  • Komunikacie nr 13/2020 Rektora UJK w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zarządzeniu nr 176/2020 Rektora UJK w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w UJK w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV 2 wśród społeczności akademickiej.
  • Zarządzeniu nr 210/2020 Rektora UJK w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Zarządzeniu nr 216/2020 Rektora UJK w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wszystkie akty do pobrania w postaci scalonego pliku poniżej.

Dodatkowo załaczam też plik z procedurą postępowania na laboratorium wraz z tabelką na podpisy do zebrania od studentów po zapoznaniu ich z tymi zapisami (załącznik poniżej)

Proszę również o przekazywanie studentom informacji, iż od roku akademickiego 2020/2021 został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu.
Pod adresem: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

Z poważaniem,
Z-ca dyrektora ds kształcenia
dr Artur Michalik

Komunikat 13, Zarządzenia 176, 210 i 216:

Procedura postępowania na laboratorium


06 października 2020

Komunikat dla studentów rozoczynających studia na UJK

Szanowni Studenci, od roku akademickiego 2020/2021 został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu.
Pod adresem:https://rezerwuj.ujk.edu.pl/
można umówić spotkanie na konkretną godzinę w sprawach związanych zarówno z tokiem studiów, jak i stypendialnych. Przy rezerwowaniu terminu należy wybrać sprawę, w której chcecie się Państwo stawić w Dziekanacie (odbiór zaświadczenia, dyplomu, legitymacji itp.). Na pierwszym spotkaniu informacyjnym (terminarz w załączeniu) każdy kierunek powinien wybrać osobę do kontaktu z pracownikami uczelni, w tym dziekanatu, tzw. starostę roku. Wybrany starosta proszony jest o jak najszybszy kontakt z Dziekanatem (oczywiście poprzez wcześniejszą rezerwację terminu). W załączeniu przesyłam wzór ślubowania, które należy wydrukować, uzupełnić datę i czytelnie podpisać. Wypełnione ślubowanie należy zabrać ze sobą na spotkanie informacyjne. Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw drogą elektroniczną. Kontakty do pracowników Dziekanatu obsługujących poszczególne kierunki znajdziecie Państwo pod adresem: https://wmp.ujk.edu.pl/dziekanat.php
Wszelkie informacje i aktualne ogłoszenia dostępne są na stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/
Z poważaniem,
z-ca sekretarza WKR
Karolina Zych

Harmonogram spotkań na WSP

Druk Ślubowania


15 września 2020

KOMUNIKAT

w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim
2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WNŚiP:

1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

Pobierz wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej.

14 września 2020

International PhD Program — Open Call 2020/2021

The IMPRS for Molecular Life Sciences in Munich would like to announce an open call for PhD student positions

Please find enclosed the corresponding announcement poster.

07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Tytuł rozprawy: "Właściwości elektrochemiczne wybranych konserwantów oraz ich woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych"

Promotor rozprawy: dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk - Instytut Nauk Chemicznych UMCS Lublin

prof. dr hab. inż. Bogusław Baś - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 18 września 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Angeliki Kamizeli

Tytuł rozprawy: "Synteza i aktywność biologiczna laktonów z ugrupowaniem arylowym"

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Unwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński - Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

07 września 2020

INGA II - Nabór wniosków

Szanowni Państwo
Na prośbę p. Rektor prof. Agnieszki Gałuszki zapraszmay do zapoznania się z informacją nt. naboru wniosków w II Konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Pobierz opis konkursu w formacier PDF


02 września 2020

Szczególna organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej.

Czytaj więcej