Zakład Fizyki Chemicznej

Kierownik

Dr hab. Piotr M. Słomkiewicz prof. UJK
(mail: Piotr.Slomkiewicz@ujk.edu.pl) pok.C427 tel. 41 3497005 

Zespół

 

Dr Beata Szczepanik - asystent
(mail: Beata.Szczepanik@ujk.edu.pl) pok.C427 tel. 41 3497028

Dr Danuta Grabka - adiunkt
(Danuta.Grabka@ujk.edu.pl) pok. C310 tel. 41 3497053

Dr Anna Kołbus - adiunkt
(mail: Anna.Kolbus@ujk.edu.pl) pok. C310 tel. 41 3497053

Doktoranci:

 
mgr inż. Nina Rędzia
(mail: dziewit.n@gmail.com) pok.: C425; tel. 41 3497
mgr Paweł Rogala
(mail: pawel.krzysztof.rogala@o2.pl) pok.:425; tel. 41 3497008

Pracownik inżynieryjno - techniczny:

 
Mgr Ewa Łyżewska
(mail: Ewa.Lyzewska@ujk.edu.pl); pok.: C301; tel: 413497052
 

Tematyka badań naukowych Zakładu

Badania fizykochemiczne mineralnych materiałów porowatych oraz związków organicznych z uwzględniem makrocząsteczek i ich wykorzystanie w technologiach ochrony środowiska.

Osiągnięcia naukowe pracowników Zakładu Fizyki Chemicznej (2005-2018):

Publikacje:

 1. D. Grabka, A. Kolbus, A. Danel, M. Kucharek, K. Szary, Stationary and time-resolved spectra analysis of pyrazoloquinoline derivatives with pyridyl moiety, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 193 (2018) 492-498
 2. B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, M. Garnuszek, P.Rogala, D. Banaś, A. Kubala-Kukuś, I. Stabrawa, Effect of temperature on halloysite acid treatment for efficient chloroaniline removal from aqueous solutions, https://doi.org/10.1346/CCMN.2017.064056
 3.  P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik, M. Garnuszek, P. Rogala, Z. Witkiewicz, Determination of Adsorption Equations for Chloro Derivatives of Aniline on Halloysite Adsorbents Using Inverse Liquid Chromatography, Journal of AOAC International Vol. 100, No. 6, 2017.
 4. B. Szczepanik, P. Rogala, P. M. Słomkiewicz, D. Banaś, A. Kubala - Kukuś, I. Stabrawa, Synthesis, characterization and photocatalytic activity of TiO2-halloysite and Fe2O3-halloysite nanocomposites for photodegradation of chloroanilines in water. AppliedClay Science 149 (2017) 118–126
 5. D. Grabka, A. Danel, A. Kolbus, K. Szary, Photophysical properties of 6-N,N-dimethylpyrazolo[3,4-b]quinoline substituted with pyridyl in the 3-position, Optical Materials 66 (2017) 527-533
 6. B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, Photodegradation of aniline in water in the presence of chemically activated halloysite, Applied Clay Science 124 (2016) 31–38,
 7. Piotr Słomkiewicz; Anna Świercz, Grażyna Suchanek, Ewelina Zajęcka, Possible Use of Halloysite in Phytoremiadion of Soils Contaminated with Heavy Metals, Journal of Elementology 21 (2016) 559-570
 8. A. Kolbus, D. Grabka, A. Danel, K. Szary, Spectral properties of 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline substituted with N,N-diethylamine moiety, Optical Materials 57 (2016) 102-106
 9. B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, M. Garnuszek, Determination of adsorption isotherms of aniline and 4-chloroaniline on halloysite adsorbent by inverse liquid chromatography, Applied Clay Science 114 (2015) 221–228
 10. D. Grabka, M. Raczyńska-Żak, K. Czech, P. M. Słomkiewicz, M. Jóźwiak, Modified halloysite as an adsorbent for prometryn from aqueous solutions , Applied Clay Science 114 (2015) 321–329
 11. B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, M. Garnuszek, K. Czech, D. Banaś, A. Kubala-Kukuś, I. Stabrawa, The effect of chemical modification on the physico-chemicalcharacteristics of halloysite: FTIR, XRF, and XRD studies, Journal of Molecular Structure 1084 (2015) 16–22
 12. N. Dziewit, A. Kołbus, Badanie właściwości adsorpcyjnych haloizytu metodą inwersyjnej chromatografii gazowej, Zagadnienia Aktualnie Poruszane Przez Młodych Naukowców 1, Creativetime, 3 (2015) 965.
 13. B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, M. Garnuszek, K. Czech, Adsorption of chloroanilines from aqueous solutions on the modified halloysite, Applied Clay Science 101 (2014) 260–264,
 14. B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, M. Garnuszek, K. Czech, Adsorption Studies of Chlorpropham and 3-Chloroaniline on Chemically Activated Halloysite, J. Chem. Chem. Eng. 8 (2014) 626-634
 15. Marta Raczyńska-Żak, P. M. Słomkiewicz, Adsorption of Aqueous Solution of O-Xylene on Modified Halloysite Adsorbents, J. Chem. Chem. Eng. 8 (2014) 942-949
 16. B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, M. Garnuszek, K. Czech, Adsorption of chloroanilines from aqueous solutions on the modified halloysite, Applied Clay Science Volume 101 (2014) 260–264
 17. A. Adach, M. Daszkiewicz, M. Cieślak-Golonka, T. Misiaszek, D. Grabka, In situ synthesis of scorpion-like complexes isolated from the system containing zerovalent nickel, Polyhedron 78 (2014) 31-39
 18. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Determination of adsorption isotherms of chlorinated hydrocarbons on halloysite adsorbent by inverse gas chromatography, Journal of Chromatography A. 1288 (2013) 96-100.
 19. D. Banaś, A.Kubala-Kukuś, J.Braziewicz, U.Majewska, M.Pajek, J. Wudarczyk-Moćko, K.Czech, M.Garnuszek, P.Słomkiewicz, B.Szczepanik, Study of properties of chemically modified samples of halloysite mineral with X-ray fluorescence and X-ray powder diffraction methods, Radiation Physics and Chemistry 93 (2013) 129–134
 20. A. Kolbus, B. Nowakowski, A. L. Kawczyński, Distributions of first passage times in a bistable thermochemical system with a low temperature stationary state, Eur. Phys. J. B, 86 (2013) 262.
 21. M. Garnuszek, B. Szczepanik, S. Gawinkowski, P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, K. Jedynak, Charakterystyka spektralna mezoporowatych węgli z nanocząstkami Ag, Au, TiO2 i Fe3O4, Ochrona Środowiska 34 Nr 4 (2012) 17-22
 22. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Dozowanie próbek gazów do kolumny chromatograficznej o podwyższonym ciśnieniu, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t.16/2, (2011) 93- 98
 23. M. Garnuszek, K. Czech, B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, Adsorpcja 4-chloroaniliny z roztworów wodnych na adsorbencie haloizytowym, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t.16/4, (2011) 23- 27
 24. M. Raczyńska-Żak, D. Grabka, P.M. Słomkiewicz, Adsorpcja prometryny na adsorbencie haloizytowym, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t.16/4, (2011) 29- 36
 25. P. M. Słomkiewicz, A. Świercz, Założenia technologiczne wdrożenia produkcji halokompostu z wykorzystaniem komunalnych osadów pościekowych oraz osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t.16/4, (2011) 79- 90
 26. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Wyznaczanie objętości kapilary pomiarowej zaworu, sześciodrożnego w chromatografii i gazowej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t.16/2, (2011) 93- 98
 27. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Zastosowanie pakietów oprogramowania komputerowego do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii gazowej, Camera Separatoria (previously Postępy Chromatografii) Volume 3, Number 2 (2011) 329-342
 28. P. M. Słomkiewicz, Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej w badaniach koadsorpcji, adsorpcja metanolu na Amberlyście 15, Camera Separatoria (previously Postępy Chromatografii) Volume 3, Number 1 (2011) 103-114
 29. B. Nowakowski, A.L. Kawczyński, A. Kolbus, A. Lemarchand, Coherence resonances in excitable thermochemical systems induced by scaled reaction heat, Eur. Phys. J. B, 84 (2011) 137.
 30. P. M. Słomkiewicz, Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej w badaniach koadsorpcji, Postępy chromatografii, praca zbiorowa red. B. Głod, monografie nr 122, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
 31. A. Kolbus, A. Lemarchand, A. L. Kawczyński, B. Nowakowski, Coherence resonances in an excitable thermochemical system with multiple stationary states, Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 13224.
 32. Anna Feja, Piotr M. Słomkiewicz, Zygfryd Witkiewicz, Aparatura do wyznaczania sorpcji dynamicznej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t. 13/4 (2009) 14 – 20,
 33. P. M. Słomkiewicz, Adsorption Equilibria of Linear Alkenes onto a Sulphonated Styrene–Divinylbenzene Copolymer , Adsorption Science & Technology, 26/3 (2008) 135-144,
 34. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Modułowa aparatura do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t.12/2, (2008) 37- 42,
 35. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Dozowniki z ruchomymi elementami do chromatografii gazowej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t.12/1(2007) 6-16,
 36. A. Michalik, P. M. Słomkiewicz, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t.12/4 (2007) 131- 138,
 37. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Sample injectors with mobile parts for GC, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, 2007.
 38. A. S. Cukrowski, A. Kolbus, Analysis of usefulness of theoretical and empirical Garfinkle equations for comparisons with linear nonequilibrium thermodynamic phenomenological equation for chemical reaction, Annals of the Polish Chemical Society, 2007, 92. (wersja elektroniczna:  http://www.pg.gda.pl/chem/InneJednostki/PTChem/Roczniki_2007/all_annals.pdf).
 39. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Dozowniki laserowe w chromatografii gazowej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t. 11/4 (2006) 264 – 272
 40. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Laboratoryjne urządzenie do wyznaczania stałych równowagi adsorpcji metodą wagową, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t. 11/4 (2006) 273 – 280
 41. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, The Investigation of Physicochemical Properties of Ion Exchange Resins by Inverse Gas Chromatography, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, 2006,
 42. P. M. Słomkiewicz, A determination of equilibrium constants for syntheses of methyl-tert-butyl and ethyl-tert-butyl ethers on sulfonic copolymer by gas chromatography, Polish Journal of Chemical Technology, 8,2 (2006) 97-101,
 43. P. M. Słomkiewicz, Isomerization of linear alkenes on Amberlyst 15, Applied Catalysis A General, 301 (2006)
 44. P. M. Słomkiewicz, Determination of adsorption equilibrium of alcohols and alkenes on a sulfonated styrene divinylbenzene copolymer, Adsorption Science & Technology, 24/3 (2006) 239-256,
 45. P. M. Słomkiewicz, The gas phase n-propyl-tert-butyl ether synthesis, Applied Catalysis A General, 313 (2006)
 46. Grabka, D., Boszczyk, W., Stepanenko, Y., Styrcz, S., Kubik, M.,Rotkiewicz, K., Danel, A. Acid-base properties of 3,5-dimethyl-1,7-diphenyl derivative of bis-pyrazolopyridine in non-aqueous solutions, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 180(1-2) (2006) pp. 80-87
 47. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Gas Sampling Systems for GC, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, 2005,
 48. Piotr M. Słomkiewicz, Zygfryd Witkiewicz,Metody pobierania i dozowania próbek gazów w chromatografii gazowej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t. 10/3/ (2005) 152-161
 49. A. S. Cukrowski, A. Kolbus, On Validity of Linear Phenomenological Nonequilibrium Thermodynamics Equations In Chemical Kinetics, Acta Physica Polonica B, vol. 36 No 5 (2005) 1485.
 50. A. S. Cukrowski, A. Kolbus, Van't Hoff equation for the Haber synthesis of NH3, Annals of the Polish Chemical Society, (2005), vol.II: 560.
 51. A. S. Cukrowski, A. Kolbus, P. Królikowski, Arrhenius and van't Hoff equations for simple reactive cross sections for a bimolecular reaction in a dilute gas, Annals of the Polish Chemical Society, (2005), vol.II: 556.

Patenty:

 1. P. M. Słomkiewicz, Komora mieszalnikowa zwłaszcza do fotometrycznego oznaczania stężenia adsorbatu w pomiarach adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej PL.417547
 2. P. M. Słomkiewicz, Analityczny zawór dziewięciodrożny zwłaszcza do monolitycznej igły ekstrakcyjnej  PL. 230195
 3. M. Ł. Lipowski, P. M. Słomkiewicz, J. A. Zdenkowski, Sposób wytwarzania mat sorpcyjnych zwłaszcza do pochłaniania ropy naftowej i jej pochodnych z powierzchni wody, PL-197737
 4. P. M. Słomkiewicz, Dozownik do pomiarów adsorpcyjnych, szczególnie metodą inwersyjnej chromatografii gazowej. PL 214509,
 5. P. M. Słomkiewicz, A Świercz, Wazon wegetacyjny do pomiarów rozwoju badanych roślin, zwłaszcza do określania reakcji roślin na skład, rodzaj i wilgotność podłoża glebowego PL 218767
 6. P. M. Słomkiewicz, Dozownik do chromatografu gazowego zwłaszcza do chromatografii dwuwymiarowej. PL 219290
 7. P. M. Słomkiewicz, Detektor płomieniowo-jonizacyjny zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej PL 220320
 8. P. M. Słomkiewicz, Zespół detektorów cieplno - przewodnościowego i płomieniowo - jonizacyjnych zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej PL 220801
 9. D. Grabka, A. Danel, P. M. Słomkiewicz, Sposób fluorescencyjnego oznaczania metali ciężkich w roztworach wodnych, zwłaszcza miedzi (II), ołowiu (II) i kadmu (II) poprzez utworzenie kompleksu w stanie wzbudzonym z koronową pochodną pirazolochinoliny: 13-[(1,3-Difenylo-1H-pirazolo[3,4-b]chinolin-6-ylo)metylo]-1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyklopentadekanem PL 221289
 10. K. Czech, J. Oszczudłowski, P. M. Słomkiewicz, D. Wideł, Kolumna do ekstrakcji analitu z cieczy do fazy stałej zwłaszcza do wykonywania analiz chromatograficznych PL 221812
 11. P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Laboratoryjny reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych, zwłaszcza do układu ciekłe reagenty – stały katalizator. PL 223081
 12. P. M. Słomkiewicz, Dozownik o zmiennej pojemności zwłaszcza do chromatografii cieczowej PL 226043
 13. M. Garnuszek P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego zwłaszcza do adsorpcji N-3-chlorofenylokarbaminianu 4-chloro-2-butynylu z fazy wodnej PL 225919
 14. K. Czech, M. Garnuszek P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik Nakładka na mikrostrzykawkę, zwłaszcza do sześciodrożnego zaworu dozującego z kapilarą w chromatografii cieczowej PL 224340
 15. P. M. Słomkiewicz, A Świercz, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowych z osadów PL 22621
 16. K. Czech, M. Garnuszek P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej PL 226976
 17. P. M. Słomkiewicz, A Świercz, Sposób absorpcji toksycznych metali w popiołach po termicznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych PL 226975
 18. P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Fotokatalityczny rozkład 3-chloroaniliny w fazie wodnej PL 227378
 19. P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Laboratoryjny przepływowy reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych, PL 228679
 20. P. M. Słomkiewicz, Dozownik do wyznaczania pojemności sorpcyjnej adsorbentów zwłaszcza metodą inwersyjnej chromatografii gazowej PL 228593
 21. P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Sposób wytwarzania fotokatalizatora haloizytowego zwłaszcza do utleniania jonów siarczkowych w uzdrowiskowych ściekach pokąpielowych   PL 228840
 22. P. M. Słomkiewicz, Sposób wytwarzania mieszaniny adsorbentu i katalizatora haloizytowego zwłaszcza do obniżania emisji toksycznych związków organicznych w procesie spalania brykietów wykonanych z palnej frakcji sortowanych odpadów komunalnych PL 228912
 23. P. M. Słomkiewicz, Dozownik chromatograficzny z ruchomą kolumną wstępną, PL-192935,
 24. P. M. Słomkiewicz, Dozownik do chromatografu gazowego, zwłaszcza do próbek o wysokiej temperaturze wrzenia, PL- 192882
 25.  P. M. Słomkiewicz, Podziałowy dozownik do chromatografu gazowego, zwłaszcza do kolumn kapilarnych, PL - 193170
 26. P. M. Słomkiewicz, Laboratoryjne urządzenie do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą dynamiczną, PL-193503
 27. P. M. Słomkiewicz, Laboratoryjny reaktor do badania katalizatorów, szczególnie do katalizatorów o zmieniającej się objętości, PL-194482
 28. P. M. Słomkiewicz, Laboratoryjne urządzenie do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą chromatografii gazowej, zwłaszcza do żywic jonitowych, PL-194922
 29. P. M. Słomkiewicz, A Świercz, Sposób absorpcji amoniaku w procesie higienizacji osadów ściekowych. PL 213040

Referaty i komunikaty:

 1. A. Danel, M. Kucharek, D. Grabka, A. Kołbus Synteza i właściwości fotofizyczne pochodnych 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin jako sensorów fluorescencyjnych 61 Zjazd Naukowy PTCh Kraków 17-21 września 2018, materiały konferencyjne S)2P80
 2. A. Kołbus, D. Grabka; A Danel, Stationary and time-resolved spectra analysis of pyrazoloquinoline derivatives with pyridyl moiety; XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy; Białka Tatrzańska; Polska; 07.09.2017;
 3. I.Koniczna, B. Kec, Piotr Słomkiewicz; Wpływ złoża na aktywność ureolityczną immobilizowanych bakterii.; Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wiedza i technologia motorem gospodarki"; Częstochowa; Polska; 15.03.2016;
 4. Stabrawa, B.Szczepanik, D.Banaś, Piotr Słomkiewicz i in.; X- ray photoelectron spectroscopy analysis of chemically modified halloysite mineral; European Conference on X-ray spectrometry ; Gotheborg; Szwecja; 21.06.2016
 5. Synthesis and spectral characterization of TiO2- and Fe2O3- halloysite nanocomposites XIV Międzynarodowa Konferencja Spektroskopii Molekularnej
 6. Szczepanik B., Słomkiewicz P. M., Garnuszek M., Badanie adsorpcji chloropochodnych aniliny na adsorbentach haloizytowych metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznań 6-10 07 2015
 7. Szczepanik B., Słomkiewicz P. M., Garnuszek M., Wyznaczanie pojemności adsorpcyjnej adsorbentów haloizytowych metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznań 6-10 07 2015
 8. Szczepanik B., Słomkiewicz P. M., Garnuszek M., Wpływ pH fazy ciekłej na adsorpcję chloropochodnych aniliny na adsorbentach haloizytowych, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznań 6-10 07 2015
 9. Raczyńska-Żak M., Kurdziel K. Słomkiewicz, P. M., Zastosowanie adsorbentu haloizytowego do usuwania 2-butoksyetanolu z odpadowej wody technologiczne IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznań 6-10 07 2015
 10. Raczyńska-Żak M., Kurdziel K. Słomkiewicz, P. M., Badanie adsorpcji Cu(II) na modyfikowanym adsorbencie haloizytowym, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznań 6-10 07 2015
 11. Dziewit N., Słomkiewicz P. M., Badanie właściwości powierzchni adsorbentów haloizytowych metodą inwersyjnej chromatografii gazowej,  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznań 6-10 07 2015
 12. K. Szary, D. Grabka, A. Kołbus, A. Danel; Stacjonarna i rozdzielcza w czasie analiza spektralna pochodnych pirazolochinoliny; XLIII Zjazd Fizyków Polskich; Kielce; Polska; 07.09.2015;
 13. Piotr  Słomkiewicz; Zastosowanie chromatografii cieczowej do badania przebiegu adsorpcji dichloranu z  roztworu wodnego na haloizycie ;  X Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Chromatografia Jonowa 2014” w Zabrzu; Zabrze; 09.04.2014;
 14. Piotr  Słomkiewicz; Wyznaczanie właściwości adsorpcyjnych JWA na adsorbencie haloizytowym metodą chromatograficzną;  X Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Chromatografia Jonowa 2014” w Zabrzu; Zabrze; 09.04.2014;
 15. Piotr  Słomkiewicz; Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniu adsorpcji o-ksylenu na modyfikowanym adsorbencie haloizytowym; X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia jonowa 2014” ; Zabrze; 09.04.2014;
 16. Piotr Słomkiewicz; Possibilities of Using Halloysite in the Phytoremediation of Soils Contaminated with Heavy Metals; Ecopole 2014;  Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym; Jarnołtówek; 17.10.2014;
 17. A. Kołbus, B. Nowakowski, Konstruktywna rola fluktuacji na przykładzie pobudliwego układu termochemicznego, Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Kraków, 06 grudnia 2014 (referat).
 18. N. Dziewit, A. Kołbus, Badanie właściwości adsorpcyjnych haloizytu metodą inwersyjnej chromatografii gazowej, Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Kraków, 06 grudnia 2014 (referat).
 19. Piotr Słomkiewicz; Wyznaczanie izoterm adsorpcji jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych  na modyfikowanym adsorbencie haloizytowym metodą inwersyjnej chromatografii gazowej; Zjazd Naukowy PTCh; Siedlce; 18.09.2013;
 20. Piotr  Słomkiewicz; Możliwość wykorzystania haloizytu w fitoremediacji gleb skażonych metalami ciężkimi; XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego; Nałęczów; 27.06.2013;
 21. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Components adsorption of processed water used for fracturing shale gas on halloysite adsorbents. 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9-13.09.2012.
 22. M. Raczyńska-Żak, D. Grabka, P. M. SłomkiewiczDetermination of adsorption isotherms of chlorinated aromatic hydrocarbons on adsorbents halloysite by inverse gas chromatography. 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9-13.09.2012.
 23. M. Garnuszek, B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, The adsorption of aniline derivatives from aqueous solutions on modificated halloysite adsorbents by liquid chromatography method. 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9-13.09.2012
 24. M. Garnuszek, K. Czech, B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, Badanie adsorpcji 2,6 – dinitroaniliny na modyfikowanych adsorbentach haloizytowych metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej. PTChem i SITPChem 55 Zjazd w Białymstoku 16-20 września 2012.
 25. K. Czech, M. Garnuszek, P. M. Słomkiewicz, Badanie adsorpcji chloropochodnych węglowodorów na modyfikowanym adsorbencie haloizytowym metodą inwersyjnej chromatografii gazowej z termodesorpcją. 55 Zjazd PTChem i SITPChem w Białymstoku 16-20 września 2012.
 26. M. Garnuszek, B. Szczepanik, 92.M. Raczyńska-Żak, P. M. Słomkiewicz, Adsorpcja z fazy wodnej pochodnych nitrowych aniliny na modyfikowanym złożu haloizytowym, IV Spotkania Chromatograficzne, 25-28 wrzesień 2012 r. Siedlce.
 27. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Wyznaczanie izoterm adsorpcji chloropochodnych węglowodorów alifatycznych na modyfikowanym adsorbencie haloizytowym metodą inwersyjnej chromatografii gazowej, IV Spotkania Chromatograficzne, 25-28 wrzesień 2012 r. Siedlce.
 28. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Wyznaczanie izoterm adsorpcji węglowodorów aromatycznych na sorbentach haloizytowych metodą inwersyjnej chromatografii gazowej, IX Konferencja Chromatograficzna, Poznań, 26-29 czerwca 2011, materiały str. 189 .
 29. P. M. Słomkiewicz, K. Wilamowski, Badanie sorpcji hormonów steroidowych z fazy ciekłej na sorbentach haloizytowych, IX Konferencja Chromatograficzna, Poznań, 26-29 czerwca 2011, materiały str. 221.
 30. P. M. Słomkiewicz, A. Świercz, Założenia technologiczne wdrożenia produkcji halokompostu z wykorzystaniem komunalnych osadów pościekowych oraz osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi, Ogólnopolska Konferencja Zastosowanie haloizytu w technologiach ochrony środowiska, Kielce 7 czerwca 2011.
 31. M. Garnuszek, K. Czech, B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, Adsorpcja 4-chloroaniliny z roztworów wodnych na adsorbencie haloizytowym, Ogólnopolska Konferencja Zastosowanie haloizytu w technologiach ochrony środowiska, Kielce 7 czerwca 2011.
 32. M. Raczyńska-Żak, D. Grabka, P. M. Słomkiewicz, Adsorpcja prometryny adsorbencie haloizytowym, Ogólnopolska Konferencja Zastosowanie haloizytu w technologiach ochrony środowiska, Kielce 7 czerwca 2011.
 33. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Wyznaczanie izoterm adsorpcji benzenu na sorbencie haloizytowym metodą inwersyjnej chromatografii gazowej, Ogólnopolska Konferencja Zastosowanie haloizytu w technologiach ochrony środowiska, Kielce 7 czerwca 2011.
 34. D. Banaś, J. Braziewicz, A. Kubala-Kukuś, U. Majewska, M. Pajek, J. Wudarczyk-Moćko, K. Czech, M. Garnuszek, P. Słomkiewicz, B. Szczepanik, Study of chemically modified halloysite samples with X-ray fluorescence and X-ray powder diffraction methods, Conference on Total Reflection X-Ray Fluorescence Analysis and Related Methods (TXRF 2011), 06-09.06.2011 Dortmund, Germany
 35. K. Czech, M. Garnuszek, P. M. Słomkiewicz, Zależność właściwości sorpcyjnych haloizytu od rodzaju aktywacji kwasowej, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 18-22 wrzesień 20111r. Lublin.
 36. M. Garnuszek, B. Szczepanik, P. M. Słomkiewicz, B. Syzdół, Wpływ położenia podstawnika na adsorpcję z fazy wodnej chloropochodnych aniliny na sorbentach haloizytowych, III Spotkania Chromatograficzne, 25-28 wrzesień 2011r. Siedlce.
 37. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Wyznaczanie izoterm adsorpcji jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na sorbencie haloizytowym metodą inwersyjnej chromatografii gazowej, III Spotkania Chromatograficzne, 25-28 wrzesień 2011r. Siedlce.
 38. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Determination of adsorption equilibrium of hydrocarbons on active carbons by inverse gas chromatography, XII Polish-Ukrainian Symposium, Theoretical and Experimental Studies of Imterfacial Phenomena and Their Technologilac Applications, Kielce, 24 – 28 sierpnia 2010.
 39. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Determination of sorption volume of active carbons, XII Polish-Ukrainian Symposium, Theoretical and Experimental Studies of Imterfacial Phenomena and Their Technologilac Applications, Kielce, 24 – 28 sierpnia 2010.
 40. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Dehydrogenation reaction of isopropyl alcohol to acetone on Ag/active carbon catalyst by gas chromatography method, XII Polish-Ukrainian Symposium, Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technologilac Applications, Kielce, 24 – 28 sierpnia 2010.
 41. M. Garnuszek, P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik, K. Jedynak, Spectroscopic characterisation of new mesoporous carbons, XII Polish-Ukrainian Symposium, Theoretical and Experimental Studies of Imterfacial Phenomena and Their Technologilac Applications, Kielce, 24 – 28 sierpnia 2010.
 42. K. Czech, M. Garnuszek, A. Michalik, P. M. Słomkiewicz, Sorption of phosphates and nitrates from aqueous solutions on halloysite clay, The 1st International Conference: Contemporary Problems of Geochemistry, Mineralogia - Special Papers, 36, 2010, 36-37.
 43. Piotr M. Słomkiewicz, Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej w badaniach koadsorpcji, II Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń Chlewiska 12-14 września 2010.
 44. B. Nowakowski, A. Kołbus, A. Lemarchand, A. L. Kawczyński, Coherence resonances in an excitable thermochemical system with multiple stationary states, konferencja “Oscillations & Dynamic Instabilities in Chemical Systems” (Gordon Research Conference), 4-9 July 2010, Italy, (plakat).
 45. P. M. Słomkiewicz, Izomeryzacja 2-metylobutenów i 2-metylopentenów na Amberlyście 15, Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 6, materiały kongresowe t.1, s. 49, Warszawa 21-25 czerwca 2009
 46. P. M. Słomkiewicz, Określanie postaci równania kinetycznego Langmuira-Hinshelwooda reakcji syntezy eterów z alkoholi i alkenów, Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 6, materiały kongresowe t.1, s. 85, Warszawa 21-25 czerwca 2009
 47. Piotr M. Słomkiewicz, Zygfryd Witkiewicz, Dozownik laserowy do dozowania próbek ciekłych do kolumn pakowanych w chromatografii gazowej, I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń Chlewiska 20-23 września 2009
 48. Partyka A., Grabka D., Danel A. Właściwości kwasowo-zasadowe pochodnych 4-fenylo-3-metylo-pirazolo[3,4-B]chinoliny z różnymi podstawnikami w pozycji1. 51 Zjazd PTChem i SITPChem, 7-11 września 2008r., Opole
 49. D. Grabka, K Rotkiewicz Osobliwości emisyjne nitrowej pochodnej bis-pirazolopirydyny na 50 Jubileuszowym Zjeździe PTChem 9-12 września 2007 w Toruniu. Abstract Book – str. 146, S4-P51-25
 50. P. M. Słomkiewicz, Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej do wyznaczania stałych równowagi reakcji katalitycznych, Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 5, materiały kongresowe t.1, s. 161, Poznań 11-15 września 2006
 51. P. M. Słomkiewicz, J. A. Zdenkowski,Zastosowanie sorbentów mineralnych do pochłaniania zanieczyszczeń powietrza z komór lakierniczych, Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 5, materiały kongresowe t.2, s. 151, Poznań 11-15 września 2006
 52. A. S. Cukrowski, A. Kolbus, Zakres stosowalności formalizmu liniowej termodynamiki procesów nierównowagowych dla reakcji chemicznej, a teoretyczne i doświadczalne równania Garfinkle'a, XLIX Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem. Gdańsk, 18-22 września 2006. Mat. zjazdowe, S5-K6 (komunikat).
 53. A. S. Cukrowski, A. Kolbus, A. K. Stańczuk, Różnice między teoretycznym i doświadczalnym równaniem Garfinkle’a dla ścieżki reakcji w kinetyce chemicznej, XLIX Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem. Gdańsk, 18-22 września 2006. Mat. zjazdowe, S16-P13 (poster).
 54. Grabka D., Rotkiewicz K. Stepanenko Y., Styrcz S., Danel A. 2005. Właściwości kwasowo-zasadowe 3,5-dimetylo-1,7-difenylo-bis-pirazolo-[3,4-b;4`,3`-e]pirydyny w roztworach niewodnych, XLVIII Zjazd Naukowy PTChem, Poznań 18-22. 09. 05 S5-P-22
 55. Grabka D., Danel A., Szlachcic P. „Fotofizyka i zasadowość wybranych pochodnych pirazolo[3,4-b]chinoliny, XLVIII Zjazd Naukowy PTChem, Poznań 18-22. 09. 2005 S5-P-21
 56. A. S. Cukrowski, A. Kolbus, Opis izobary Van’t Hoffa na przykładzie syntezy Habera amoniaku, XLVIII Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem. Poznań, 18-22 września 2005. Mat. zjazdowe, S12-K1. (komunikat).
 57. A. S. Cukrowski, A. Kolbus, P. Królikowski, Równanie Arrheniusa dla prostych modeli na przekrój czynny w reagującym gazie, a izobara Van’t Hoffa, XLVIII Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem. Poznań, 18-22 września 2005. Mat. zjazdowe, S12-P16. (poster).

Książki:

 1. D. Grabka, A. Matałowska, UJK, ŚCDN, „Jak można wykorzystać zjawisko luminescencji w różnych dziedzinach życia?” Wydawnictwo UJK, Kielce 2014, Skrypt przeznaczony dla nauczycieli i studentów studiów o profilu nauczycielskim, do wykorzystania w pracy z uczniem zdolnym.
 2. W. Boszczyk, D. Grabka, P.M. Słomkiewicz, B. Szczepanik „Podstawy chemii ćwiczenia laboratoryjne” Wydawnictwo UJK, Kielce 2013
 3. K. Czech, P. M. Słomkiewicz, Wyznaczanie izoterm adsorpcji węglowodorów aromatycznych na sorbentach haloizytowych metodą inwersyjnej chromatografii gazowej Chromatografia W Praktyce, praca zbiorowa pod red. A.Voelkela i W. Wasiaka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2011 str. 287-293.
 4. Piotr M. Słomkiewicz, Zygfryd Witkiewicz, Dozownik laserowy do dozowania próbek ciekłych do kolumn pakowanych w chromatografii gazowej, Postępy Chromatografii, praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, (2009) 7-14,
 5. Piotr M. Słomkiewicz Zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach kinetyki katalitycznej syntezy eterów z alkenów i alkoholi, (monografia) Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.