ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ

LOGO

Kierownik Zakładu:

- dr hab.inż. Barbara Gawdzik prof. UJK (barbara.gawdzik@ujk.edu.pl )

Pracownicy:

dr hab.inż. Barbara Gawdzik prof. UJK dr hab. Mariusz Urbaniak dr Magdalena Marcinkowska dr Alicja Wzorek dr

Tematyka pracy badawczej:

Chemiczne i biokatalityczne metody syntezy związków heterocyklicznych oraz badania oddziaływań międzycząsteczkowych z ich udziałem. Synteza i właściwości fizykochemiczne podstawionych bis-pirazolo[3,4-b;4,3,-e]pirydyn. Asymetryczna synteza laktonów oraz enancjoselektywna halolaktonizacja estrów α,β-nienasyconych kwasów karboksylowych i naturalnych, optycznie czynnych alkoholi. Synteza związków posiadających funkcję laktonową i ocena ich właściwości biologicznych (detergenty pokarmowe szkodników owadzich, właściwości antynowotworowe). Badania efektu SDE (self-disproportionation of enantiomers) na drodze sublimacji i achiralnej chromatografii kolumnowej. Synteza i modyfikacje strukturalne połączeń fosforoorganicznycho o potencjalnych właściwościach biologicznych. Reakcje w warunkach konwecjonalnych oraz z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego i procesora ultradźwiękowego.

Aparatura badawcza wykorzystywana w Zakładzie:

 

Reaktor mikrofalowy PLAZMATRONIKA RM 800

 

Procesor ultradźwiękowy firmy SONIC
 

 

Wykaz prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych (o zasięgu zagranicznym i krajowym):

 1. Gawdzik J., Gawdzik B., Mobility of heavy metals in municipal sewage sludge from different throughput sewage treatment plants, Polish Journal of Environmental Studies, 21, 1603-1611,2012
 2. Gawdzik B., Małyszko J., Sto lat nauki o witaminach, Chemia w szkole, 4, 9-11, 2012
 3. Wzorek A., Mattay J.,Iwanek W. Synthesis and structural investigation of the cyclochiral boron resorcinarenes obtained from L-amino acids and phenylboronic acid, Tetrahedron Asymmetry, 23, 271–277, 2012
 4. Gładkowski W., Skrobiszewski A., Mazur M., Siepka M., Pawlak A., Obmińska- Mrukowicz B., Białońska A., Poradowski D., .Drynda A., Urbaniak M. Synthesis and anticancer activity of novel halolactones with beta-aryl substituents from simple aromatic aldehydes,   Tetrahedron,  69, 48, 10414-10423, 2013
 5. Lechowicz Ł, Urbaniak M., Adamus-Bialek W., Kaca W., The use of infrared spectroscopy and artificial neural networks for detection of uropathogenic Escherichia coli strains' susceptibility to cephalothin, Acta Biochimica Polonica, 60, 4, 713-718, 2013
 6. Wzorek A., Gawdzik B., Gładkowski W., Urbaniak M., Barańska A., Malińska M.,  Woźniak K., Kempińska K., Wietrzyk J., Synthesis, characterization and antiproliferative activity of β-aryl-δ-iodo-g-lactones, Journal of Molecular Structure, 1047, 160-168,2013
 7. Urbaniak M., Pedrycz A., Gawdzik B., Wzorek A., ,Preparation of partially functionalised resorcinarene derivativesSupramolecular Chemistry, 12, 777-781, 2013
 8. Sorochinsky A. E, Karagiri T., Ono T., Wzorek A., Acena J.L.,. Soloshonok V. A Optical purifications via self-disproportionation of enantiomers by achiral chromatography: case study of a series of a-CF3-containing secondary alcohols, Chirality, 25, 365-368, 2013
 9. Wzorek A., Klika K. D, Drabowicz J., Sato A., Aceña J. L. and Soloshonok V. A. The self-disproportionation of the enantiomers (SDE) of methyl n-pentyl sulfoxide via achiral, gravity-driven column chromatography: a case study,Organic & Biomolecular Chemistry, 12, 4738-4746, 2014
 10. Gawdzik B., Małyszko J., Jak zwiększyć rozpuszczalność związków organicznych w wodzie?,  Chemia w szkole 4, 47-50, 2014
 11. Marcinkowska M., Puchała A., Rasała D., Synteza i właściwości rozdzielające 4-(4-heksyloksybenzylidenoamino)azobenzenu oraz di(4-heksyloksybenzoesanu)-4,4'-bifenolu; Dokonania Młodych Naukowców, 1; 113-119, 2013
 12. Marcinkowska M.,  Puchała A., Rasała D.; Ciekłokrystaliczne dendrymery polipropylenoiminowe; Dokonania Młodych Naukowców, 3; 90-94, 2014
 13. Gawdzik A., Gawdzik J., Gawdzik B., Gawdzik A., Model of hydrocarbons transport through the porous ground media, Science – Based Technologies, 4, 514-517 2014.
 14. Urabaniak M., Gawdzik B., Wzorek A., Kaca W.,.Lechowicz Ł. Synthesis and complexing properities of diglicol resorcinarene podands, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 81, 3–4, 357–365, 2015
 15. Gawdzik B., Gawdzik A., Gawdzik J.,Gawdzik A., New indices determining hevy metals migration in a sewage sludge, Ecological Chemistry and Engineering S, 22(4), 637-644, 2015.
 16. Kamizela A., Gawdzik B., Szyszkowska A., Laktony o właściwościach sensorycznych,  Chemik nauka-technika-rynek, 69, 342-349,2015.
 17. Gawdzik J., Długosz J., Urbaniak M., General Characteristics of the Quantity and Quality of Sewage Sludge from Selected Wastewater Treatment Plants in the Province świętokrzyskie Environment Protection Engineering, 1,107-117, 2015
 18. B.Gawdzik, A.Wzorek, A.Kamizela, M.Urbaniak, W.Gładkowski, M.Lis, B.Obmińska-Mrukowicz, A.Białońska, β-Aryl-δ-hydroxy-γ-lactones: synthesis, structural analysis and cytotoxic activity, Current Organic Synthesis, 13, 901-906, 2016.
 19. Gawdzik B., Wzorek A., Ł. Lechowicz, Urbaniak M., Synthesis of New Arylmethylene Derivatives of Resorcinarene via the Catalyzed Mannich Reaction, Synlett, 27, 2, 249-253,2016
 20. Żarnowiec P., Mizera A., Chrapek M., Urbaniak M., Kaca W., Chemometric analysis of attenuated total reflectance infrared spectra of Proteus mirabilis strains with defined structures of LPS, Innate Immunity, 22, 325-335, 2016
 21. Lechowicz Ł., Chrapek M., Gaweda J., Urbaniak M., Konieczna I. Use of Fourier-transform infrared spectroscopy in the diagnosis of rheumatoid arthritis: a pilot study , Molecular Biology Reports, 43, 12, 1321-1326, 2016
 22.  Lechowicz Ł., Chrapek M., Czerwonka G., Korzeniowska-Kowal A., Tobiasz A., Urbaniak M., Matuska-Łyzwa J., Kaca W. Detection of ureolytic activity of bacterial strains isolated from entomopathogenic nematodes using infrared spectroscopy, Journal of Basic Microbiology, 56, 8, 922-928, 2016

Rozdziały w monografiach:

 1. Marcinkowska M., Puchała A., Rasała D., Ciekłokrystaliczne estry i zasady Schiffa jako fazy stacjonarne w chromatografii gazowej; CREATIVETIME, Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4, 2013
 2. Kamizela A., Gawdzik B., Aktywność biologiczna wybranych laktonów, , Prakyczne Aspekty Wykorzystania Biologii, Wydawca: Fundacja TYGIEL, ISBN: 978-83-65272-08-9 str. 206-223
 3. Kamizela A., Szyszkowska A., Przegląd metod syntezy związków z ugrupowaniem laktonowym, Dokonania naukowe młodych naukowców,  Wydawca: Traicon S.C., ISBN: 978-83-65180-12-4 Str 109-120, 2016
 4. Kamizela A., Szyszkowska A., Kosowski P. Galas D., Związki z ugrupowaniem laktonowy jako prekursory leków w terapii antynowotworowej,  Trendy badań w naukach chemicznych, Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN: 978-83-7934-090-3 Str. 181-199, 2016,
 5. Kamizela A., Szyszkowska A., Kosowski P., Cykliczne estry o właściwościach przeciwbakteryjnych, Człowiek w zdrowiu i chorobie, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ISBN: 978-83-941202-7-6 Str. 199-210, 2016,
 6. Kamizela A., Gawdzik B., Drygaś B, Zastosowanie biotransformacji w modyfikacjach strukturalnych związków z ugrupowaniem laktonowym, , Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Chemia, Część II, Młodzi Naukowcy, ISBN: 978-83-65677-19-8. str. 34-41, 2017

Patenty i zgłoszenia patentowe

 1. Patent Nr 222479, Nowy ester o zapachu owocowym z nutą anyżową i sposób jego otrzymywania, 2015.
 2. Patent Nr 224133, Nowy γ,δ-nienasycony ester o zapachu owocowym z nutą malinową i sposób jego otrzymywania, 2016.

Zgłoszenia patentowe

 1. Wzorek A., Urbaniak M., Kula J.,  Gawdzik B. Nowy ester o zapachu ziołowym z nutą dojrzałej gruszki i sposób jego otrzymywania P.409728/RG-11/2014

 2. Wzorek A., Urbaniak M., Kula J., Gawdzik B. Nowy nienasycony ester o zapachu malinowym i sposób jego otrzymywania. P.407272/RG1/1/2014
 3. Wzorek A., Marcinkowska M., Kula J., Gawdzik B.  Nowy g,d-nienasycony ester o zapachu jabłkowym i sposób jego otrzymywania P.408592/RG-9/2014

Udział w konferencjach naukowych

Konferencje międzynarodowe:

 1. Żarnowiec P., Urbaniak M., Kwinkowski M.,  Konieczna I., Kaca W.  –  New method of urease activity determination in soil 11th European Inorganic Chemistry Conference, Granada, Spain, 2012.
 2. Żarnowiec P., Chrapek M., Urbaniak M., Kaca W. Use of Attenuated Total Reflectance spectroscopy for Proteus bacilli differention, 5th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates, Suzdal, Russia, 2012
 3. Walczak A., Marcinkowska M., Rasała D., Microwave and ultrasound assisted etherification of some biphenols, 15th JCF-Fruhjahrssymposium, Berlin, Niemcy, 06-09.03.2013
 4. Kamizela A., Szyszkowska A., Kosowski P., Cyclic esters of the antimicrobial properties, International Scientific Conference of Institute of Health, State Higher Vocational School in Tarnów, 20-21.10. 2016
 5. Kamizela A., Gawdzik B., Chloro- and bromolactones with p-fluorophenyl group. Synthesis and spectroscopic properties, XIV International Conference on Molecular Spectroscopy, Bialka Tatrzańska, 03-07.09.2017
 6. Kamizela A., Gawdzik B., Synthesis and spectroscopic properties of gama,delta-unsaturated lactones, XIV International Conference on Molecular Spectroscopy, Bialka Tatrzańska, 03-07.09.2017
 7. Kamizela A., Gawdzik B., Wzorek A., Urbaniak M., SDE via achiral gravity-driven column chromatography of N-fluoroacyl-1-phenylethylamines, Bialka Tatrzańska, 03-07.09.2017

Konferencje/warsztaty krajowe:

 1. A.Wzorek, M.Urbaniak, B.Gawdzik, J.Gawdzik, Ł.Rożak – “Remediation of soils contaminated with petroleum hydrocarbons: A case study, TBD S.A. Dębica”, The 2nd International Conference on „Contemporary Problems of Geochemistry”,Kielce, Sept. 24–26, 2012.
 2. Konieczna I., Gałęziowska K., Papierz A., Kwinkowski M., Wzorek A., Kaca W., „Analiza występowania karbapenemaz typu KCP wśród bakterii izolowanych z różnych gleb”. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Lublin,           5-8.09.2012,
 3. Kaca W., Urbaniak M., Żarnowiec P., Use of attenuated total reflectance spectroscopy and chemometrics to discriminate clinical isolates of bacteria of the Pseudomonas aeruginosa isolated from sputum samples from cystic fibrosis patients, European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules (ECSBM), 25-30 sierpnia 2013, Oksford, Great Britain
 4.  Marcinkowska M., Puchała A., Rasała D., Synteza eterów 4,4'-dihydroksybifenolu z zastosowaniem procesora ultradźwiękowego i reaktora mikrofalowego,56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20.09.2013
 5. Puchała A., Marcinkowska M., Rasała D., Synteza i badanie właściwości rozdzielających dwóch 4-(4-alkoksybenzylidenoamino)azobenzenów, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20.09.2013
 6. Marcinkowska M., Puchała A., Rasała D., Synteza i właściwości rozdzielające 4-(4-heksyloksybenzylidenoamino)azobenzenu oraz di(4-heksyloksybenzoesanu)-4,4'-bifenolu, IV Konferencja Młodych Naukowców na temat: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki; Gdańsk, 12-14.04.2013
 7. Kaca W., Urbaniak M., Adamus-Białek W., Lechowicz Ł., 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection MIKROBIOT, Łódź, 17-20.09.2013
 8. Lechowicz Ł., Urbaniak M., Adamus-Białek W., Kaca W.; Differentiation of ampicillin-resistant and ampicillin-sensitive Escherichia coli strains by using infrared spectroscopy and multilayer perceptron, 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics BIO2014, Warszawa, 09-12.09. 2014
 9. Lechowicz Ł., Urbaniak M., Kaca W.; Aktywność biologiczna wybranych rezorcarenów, 57. Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa, 14-18.09. 2014,
 10.  Gawdzik B.,  Urbaniak M., Wzorek A.:  Synteza nowych epoksyestrów.57 Zjazd PTChem i SITPChem,  Częstochowa, 14-18.09 2014,
 11. Urbaniak M., Gawdzik B., Wzorek A., Lechowicz Ł., Nowe podandorezorcareny i ich właściwości kompleksotwórcze.57 Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa, 14-18 09.2014
 12. Lechowicz Ł., Urbaniak M., Kaca W., Różnicowanie wybranych gatunków bakteryjnych przy użyciu ATR/FT-IR.57 Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa, 14-18. 09. 2014,
 13. Lechowicz Ł., Urbaniak M.,  Krawiec M., Kaca W., Aktywność bakteryjna wybranych rezorcarenów.57 Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa, 14-18. 09.2014
 14.  Szyszkowska A., Gawdzik B., Synteza hydroksylaktonów z ugrupowaniem p-fluorofenylowym 31 Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, Zawoja,  9-13.04.2014,
 15. Marcinkowska M. Puchała A.,  Rasała D., Zasady zielonej chemii w preparatyce estrów bifenoli, V Konferencja Młodych Naukowców na temat: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki; Kraków, 11.01.2014
 16. Marcinkowska M., Puchała A., Rasała D., Zastosowanie procesora ultradźwiękowego w syntezie eterów 4,4’-oksybifenolu, VII Konferencja Młodych Naukowców na temat: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki; Kraków, 06.12.2014
 17. Marcinkowska M., Puchała A., Rasała D., Reakcje 5-amino-1,3-difenylopirazolu z aldehydami aromatycznymi, VII Konferencja Młodych Naukowców na temat: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki; Kraków, 06.12.2014
 18. Kamizela A., Synteza jodolaktonów z podstawnikami aromatycznymi, X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej OSCO X, Łódź, 16-18.04.2015
 19. Kamizela A., Synteza cis i trans hydroksylaktonów z ugrupowaniem α-naftylowym, X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej OSCO X, Łódź, 16-18.04.2015
 20. Kamizela A., Gawdzik B., Synteza chloro- i bromo-δ-laktonów, Spojrzenie młodych naukowców na rozwój nauk biologicznych i chemicznych,  Kraków, 22.10.2016
 21. Kamizela A., Gawdzik B., Synteza bromolaktonów z ugrupowaniem α-naftylowym , V Kongres Młodych Ludzi Nauki, wizja, nauka, postęp,  Kraków, 18.06.2016  
 22. Wzorek A., Kamizela A., Gawdzik B., Naturalne estry i ich właściwości biologiczne,  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja-Zdrowie-Środowisko", Kielce 06.06.2016 - 07.06.2016
 23. Kamizela A., Synteza i właściwości δ-hydroksy-γ-laktonów VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016,Lublin,  12 - 13.03.2016
 24. Kamizela A. , Metody otrzymywania hydroksylaktonów z ugrupowaniem p-fluorofenylowym,  Wpływ Młodych Naukowców Na Osiągnięcia Polskiej Nauki X Edycja, Warszawa, 03.12.2016  
 25. Malinowska-Gniewosz, A. Kamizela A. ,Jakubczyk M., Cykliczne estry o właściwościach antybakteryjnych,  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego,  Poznań, 19-23.09.2016
 26. Kamizela A., Gawdzik B., Wzorek A., Jakubczyk M.,Malinowska-Gniewosz A., Synteza jodolaktonów z ugrupowaniem alfa-naftylowym, 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego,  Poznań, 19-23.09.2016  
 27. Kamizela A., Gawdzik B., Wzorek A., Badanie efektu SDE podczas chromatografii grawitacyjnej w warunkach achiralnych dla N-fluoroacylo-1-fenyloetyloamin 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań,  19-23.09.2016
 28. Kamizela A., Kosowski P., A. Szyszkowska A, Skrobacz K., Synteza halogenolaktonów z podstawnikami aromatycznymi, V Ogólnopolska Konferencja Pomiędzy Naukami Zjazd Fizyków i Chemików, Chorzów, 16.09.2016
 29. Kamizela A., Kosowski P., Szyszkowska A., Od monomeru do polimeru - historia, otrzymywanie oraz zastosowanie polimerów, V Ogólnopolska Konferencja Pomiędzy Naukami Zjazd Fizyków i Chemików,  Chorzów, 16.09.2016
 30. Kamizela A., Szyszkowska A., Kosowski P., Nowe materiały biomedyczne  V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Człowiek Nauka Środowisko, Gdańsk, 23-24.06.2016 
 31. Kamizela A., Szyszkowska A., Kosowski P., Naturalne estry o właściwościach przeciwbakteryjnych, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Człowiek Nauka Środowisko,  Gdańsk, 23-24.06.2016 
 32. Kamizela A. ,Kosowski P. , Szyszkowska A., Cykliczne estry o właściwościach przeciwwirusowych, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Człowiek Nauka Środowisko,  Gdańsk, 23-24.06.2016 
 33. Kamizela A., Wzorek A., Urbaniak M., Gawdzik B, Self-disproportionation of enantiomers (SDE) via achiral chromatography as a method for enantiopurification of beta-amino acid esters, 60 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego,  Wrocław, 17-21.09.2017
 34. Kamizela A., Wzorek A., Urbaniak M., Gawdzik B, Synteza i właściwości biologiczne chloro- i bromolaktonów z ugrupowaniem α-naftylowym, 60 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław,  17-21.09.2017
 35. Gawdzik B, Urbaniak M., Wzorek A, Kamizela A., Duże supramolekularne kapsuły na bazie rezorcarenów, 60 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław,  17-21.09.2017
 36. Gawdzik B, Wzorek A, Lechowicz Ł, Urbaniak M., Kamizela A, Synteza i właściwości nowych arylometylenowych pochodnych rezorcarenów, 60 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego,  Wrocław, 17-21.09.2017.

Uzyskane stopnie naukowe

Doktoraty:

Habilitacja:

Współpraca:

 1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii – Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Zakład Chemii Leków – dr Rafał Pietraś

Inne osiągnięcia

I - Referaty poza Uczelnią

 1. Danuta Rasała, Agnieszka Puchała Chemistry of some substituted bis-pyrazolopyridines: Uniwersytet w Linz (Austria) maj 2003.
 2. Danuta Rasała, Agnieszka Puchała, Bis-pyrazol[3,4-b;4’,3’-c]pyridines- synthesis and photochemical properties, Uniwersytet w Pradze (Czechy) wrzesień 2003.
 3. Danuta Rasała, Agnieszka Puchała, Synteza i właściwości wybranych bispirazolopirydyn, UAM Poznań 15.12.2003

II - Staże naukowe

 1.  Mgr Magdalena Marcinkowska Zakład Technologii i Fizyki Chemicznej Akademii Podlaskiej w Siedlcach  07-31.10.2008

III - Pełnione funkcje:

Dr hab. inż. Barbara Gawdzik:

 1. Sekretarz Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2012-2016
 2. Sekretarz Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2012-2016
 3. Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej
 4. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej