Rekrutacja 2018/2019


Instytut Chemii w roku akademickim 2018/2019 prowadzi rekrutację na następujące studia stacjonarne i niestacjonarne


Kierunek Chemia

KIERUNEK CHEMIA

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Studia I stopnia na kierunku chemia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Miejscem pracy absolwenta są różnego rodzaju laboratoria chemiczne w przemyśle chemicznym, przemysłach pokrewnych oraz drobnej wytwórczości.
Specjalność analiza chemiczna: studenci po ukończeniu studiów są przygotowani do pracy w specjalistycznych laboratoriach chemicznych, biochemicznych i ochrony środowiska. W trakcie studiów zapoznają się z klasycznymi oraz instrumentalnymi metodami analizy chemicznej takimi jak np. chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, spektralne i elektrochemiczne metody analityczne.
Specjalność chemia kosmetyczna: absolwenci kierunku chemia ze specjalnością chemia kosmetyczna będą przygotowani do pracy w laboratoriach firm produkujących kosmetyki, jako specjaliści w opracowywaniu receptur, kontroli jakości i badań nowych produktów. Pełnić będą mogli funkcje ekspertów w ocenie bezpieczeństwa stosowania poszczególnych kosmetyków, współpracując z państwowymi organami kontroli jakości .
Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Studia II stopnia

Specjalności:

Studia II stopnia na kierunku chemia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, administracji. Miejscem pracy absolwenta są różnego rodzaju laboratoria chemiczne w przemyśle chemicznym , przemysłach pokrewnych oraz drobnej wytwórczości.
Specjalność analityka środowiska: przygotowuje studentów do pracy w laboratoriach zajmujących się analizami próbek środowiskowych oraz w innych jednostkach organizacyjnych, takich jak: laboratoria Inspekcji Ochrony Środowiska, laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, laboratoria przy zakładach przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, stacje monitoringu, wydziały ochrony środowiska administracji państwowej.
Specjalność chemia kosmetyczna: absolwenci kierunku chemia ze specjalnością chemia kosmetyczna będą przygotowani do pracy w laboratoriach firm produkujących kosmetyki, jako specjaliści w opracowywaniu receptur, kontroli jakości i badania nowych produktów. Pełnić będą mogli funkcje ekspertów w ocenie bezpieczeństwa stosowania poszczególnych kosmetyków, współpracując z państwowymi organami kontroli jakości .
Specjalność  fizykochemia-adsorpcja, chromatografia, spektroskopia: absolwenci kierunku chemia o tej specjalności są przygotowani do pracy w laboratoriach w których wykonuje się pomiary fizykochemiczne materiałów w tym materiałów nanopoprowatych, analizy chemiczne z wykorzystaniem różnorodnych technik  chromatograficznych oraz analizy z wykorzystaniem metod spektroskopowych.
Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Plany studiów i karty przdmiotów znajdują sie w zakładce Studia

Plakat oraz opis kierunku w wersji do pobraniaKierunek Biotechnologia

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Studia I stopnia stacjonarne

Studia I stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu 6 semestrów nauki zdobywa atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Kształcenie zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej, możliwości współpracy ze specjalistami z  dziedzin pokrewnych.
Absolwent ma możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym wykorzystującym narzędzia molekularne oraz analityczne, prowadzenia pracy w laboratoriach badawczych z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury badawczej z wykorzystaniem technik bioinformatycznych.
Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Studia II stopnia stacjonarne

Specjalności:

Studia II stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji.  Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzoną wiedzę z poszczególnych zagadnień biotechnologii i wzbogacone umiejętności jej praktycznego stosowania.
Możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (np. spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym) oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych.
Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Plany studiów i karty przdmiotów znajdują sie w zakładce Studia

Plakat oraz opis kierunku w wersji do pobrania