REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I i II STOPNIA NA WYDZIALE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INSTYTUT CHEMII

 1. Proces dyplomowania przeprowadzany jest zgodnie z procedurą WSZJK-U/11 oraz Regulaminem Studiów.
 2. Opiekę nad przygotowaniem pracy dyplomowej, jej formalną i merytoryczną poprawnością sprawuje promotor ze stopniem minimum doktora na studiach I stopnia i doktora habilitowanego na studiach II stopnia. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową na studiach II stopnia adiunkta lub starszego wykładowcę ze stopniem doktora.
 3. Student ma prawo wyboru promotora i tematu pracy.
  1. Studenci chemii w semestrze IV (studia I° ) i w semestrze II (studia II°) zapoznawani są, na spotkaniach z   kierownikami zakładów, z tematyką badań naukowych prowadzonych przez poszczególne zakłady w Instytucie  Chemii.
  2. Studenci biotechnologii w semestrze IV (studia I° ) zapoznawani są, na spotkaniach z   kierownikami zakładów,   z tematyką badań naukowych prowadzonych przez poszczególne zakłady w Instytucie  Chemii i Instytucie Biologii.
  3. Studenci Biotechnologii w semestrze VI zapoznawani są, na spotkaniach z   kierownikami zakładów,  z tematyką badań naukowych prowadzonych przez poszczególne zakłady w Instytucie  Chemii i Instytucie Biologii.
  4. Równocześnie studenci otrzymują informację o liczbie studentów, którzy mogą wykonywać prace w  poszczególnych zakładach.
 4. Starosta roku do końca semestru (jak w p. 3a, 3b i 3c) przedstawia dyrektorowi ds. dydaktycznych listę studentów, którzy wyrazili chęć pracy w poszczególnych zakładach. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc kierownik zakładu ma prawo wyboru dyplomantów kierując się średnią ocen studenta, a zwłaszcza średnią z przedmiotów, które związane będą z tematyką pracy.
 5. Temat pracy wybiera dyplomant w porozumieniu z promotorem.
 6. Promotorzy prac na kierunku chemia (studia I i II stopnia) oraz biotechnologii (studia I stopnia) przekazują tematy prac do Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia do 15 października roku akademickiego, w którym ma nastąpić obrona. Natomiast tematy prac dla kierunku biotechnologia (studia II stopnia) przekazywane są do Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia do końca styczna roku akademickiego poprzedzającego termin obrony.
 7. Po zaopiniowaniu tematów przez Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia Rada Instytutu zatwierdza tematy prac na studiach I° i II° oraz proponowanych recenzentów prac. Rada Instytutu zatwierdza również  zmiany tematu prac (Załącznik nr 1a).
 8. Po zakończeniu postępowania związanego z wyborem tematów prac dyplomowych, Dyrektor Instytutu  sprawdza i sporządza ostateczną, zbiorczą listę z nazwiskami kierujących pracami i nazwiskami studentów realizujących dany temat. Lista ta jest widoczna dla promotorów studentów na Wirtualnej Uczelni ( Załącznik nr 2a).
 9. W razie dłuższej nieobecności promotora, skutkującej zwłoką w złożeniu pracy dyplomowej, Dziekan w porozumieniu z Dyrekcją Jednostki zobligowany jest wskazać innego specjalistę z zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy, który przejmie funkcję kierującego pracą dyplomową.
 10. Student w wyjątkowych przypadkach może wystąpić o zmianę promotora. Zmiana promotora może zostać dokonana z powodów organizacyjnych lub na uzasadniony wniosek studenta decyzją Dziekana wydziału po pozytywnej opinii Dyrektor Instytutu (Załącznik nr 3a).
 11. Promotor nadzoruje przygotowania pracy dyplomowej przez studenta oraz odpowiada za jej przebieg i efekty końcowe.
 12. Promotor powinien zapoznać dyplomanta z zakresem i czasem wykonywanej pracy oraz stymulować i kontrolować postępy pracy.
 13. Praca dyplomowa (licencjacka, magisterska) winna:
  1. być przygotowana samodzielnie, pod kierunkiem promotora;
  2. pozostawać w ścisłym związku z kierunkiem/specjalnością studiów;
  3. uwzględniać zainteresowania naukowe studenta;
  4. posiadać sprecyzowaną metodologię badań, ustalaną między dyplomantem a promotorem;
  5. zawierać pogłębioną analizę;
  6. być spójna merytorycznie i zawierać wnioski na podstawie analizy z wykorzystywaniem wiedzy i umiejętności nabytych w toku studiów;
  7. przestrzegać obowiązujących wymogów edytorskich (dostępne na stronie UJK);
  8. być sporządzona w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały.
 14. Przygotowanie pracy winno wykształcić umiejętność dyplomanta w zakresie pozyskiwania materiałów źródłowych, rozpoznania i oceny problematyki badawczej, analizy i poprawnego wnioskowania, precyzji językowej.
 15. Praca podlega recenzji promotora i recenzenta. Recenzenta pracy dyplomowej wyznacza na wniosek promotora Rada Instytutu. Recenzentem może być pracownik UJK lub osoba spoza uczelni spełniająca wymagania ustawowe. Jeżeli funkcję promotora w przypadku prac licencjackich sprawuje adiunkt lub starszy wykładowca ze stopniem doktora, recenzentem pracy może być również adiunkt lub starszy wykładowca ze stopniem doktora. Jeżeli funkcję promotora w przypadku prac magisterskich sprawuje adiunkt lub starszy wykładowca ze stopniem doktora, recenzentem pracy musi być doktor habilitowany lub profesor. Recenzje winny być sporządzone na piśmie i złożone w jednostce przed terminem planowanej obrony.
 16. Dyrekcja Instytutu Chemii wywiesza terminy, w których mogą odbywać się obrony prac dyplomowych. Promotor zobowiązany jest do zgłoszenia terminu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w instytucie.
 17. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. złożenie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i innych zajęć przewidzianych w programie studiów, a także wymaganej liczby punktów ECTS (180 na studiach licencjackich, 210 na studiach inżynierskich i 120 na studiach magisterskich);
  2. terminowe złożenie pracy w czterech jednobrzmiących wersjach – trzech papierowych ( w tym jednej dwustronnie drukowanej w miękkiej okładce) i jednej zdigitalizowanej (na płycie CD lub DVD);
  3. złożenie przez promotora w dziekanacie protokołu oceny oryginalności pracy na podstawie raportu podobieństwa w systemie Plagiat.Pl (załącznik nr 4a) ;
  4. wywiązanie się z obowiązków wynikających z regulaminu UJK (złożenie karty obiegowej, uregulowanie należności);
  5. uzyskanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy dyplomowej. W przypadku uzyskania negatywnej oceny recenzenta, Dyrektor jednostki podejmuje decyzję o skierowaniu pracy do poprawy, ewentualnie wyznacza kolejnego recenzenta. Uzyskanie drugiej oceny niedostatecznej pociąga za sobą konieczność powtarzania semestru.
 18. Ocenie podlega:
  1. kompletność, układ i struktura pracy;
  2. poprawność przeglądu piśmiennictwa stanowiącego wstęp do części empirycznej bądź poglądowej pracy;
  3. ocena przedmiotu, celu pracy oraz problematyki badawczej;
  4. trafność doboru metod i narzędzi badawczych;
  5. ocena wyników badań i opracowań statystycznych;
  6. ocena omówienia (dyskusji), wnioskowań i poprawności cytowań;
  7. język i technika pisania.
 19. Nie później niż dwa tygodnie przed planowaną obroną student winien zamieścić temat pracy dyplomowej na stronie Wirtualnej Uczelni UJK.
 20. Student, pouczony o odpowiedzialności karnej grożącej za pogwałcenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 (ma obowiązek zapoznać się z przepisami), zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie sygnowane własnoręcznym podpisem potwierdzające samodzielne przygotowanie pracy (Załącznik 5a). Wykorzystanie fragmentów opracowań innych autorów wymaga podania w pracy źródeł, jeśli zaś zachodzi konieczność, pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 21. Praca winna zawierać oświadczenie sygnowane własnoręcznym podpisem o wyrażeniu zgody lub odmowie udostępnienia pracy dyplomowej.
 22. Komisję do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego powołuje kierownik jednostki. W jej skład wchodzą:
  1. przewodniczący – Dyrektor Instytutu  lub wyznaczony przez niego samodzielny pracownik naukowy posiadający przynajmniej stopień doktora habilitowanego w przypadku pracy magisterskiej lub przynajmniej stopień doktora w przypadku pracy licencjackiej;
  2. członkowie komisji – promotor (lub Dziekan w przypadku uzasadnionej i udokumentowanej nieobecności promotora) oraz recenzent pracy dyplomowej;
  3. (ewentualnie) inne osoby wskazane przez kierownika jednostki;
 23. W Komisji egzaminu magisterskiego musi zasiadać, co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy;
 24. Przebieg egzaminu dyplomowego:
  1. posiada charakter zamknięty. Na wniosek studenta, za zgodą kierownika jednostki i promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty;
  2. za przebieg egzaminu odpowiada przewodniczący Komisji;
  3. winien odbyć się nie później niż trzy miesiące od złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej zgodnie z § 47 ust. 1 Regulaminu Studiów UJK, egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty jej złożenia;
  4. Dziekan może ustalić indywidualny termin złożenia egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów określonych w § 47 ust. 2 Regulaminu Studiów UJK;
  5. egzamin dyplomowy stanowi sprawdzian opanowania wiedzy i umiejętności pozyskanych w trakcie studiów;
  6. student omawia pracę dyplomową (cel, metody, efekty) oraz odpowiada na pytania związane z tematem pracy oraz specjalnością zadane przez promotora i recenzenta;
  7. Na egzaminie dyplomowym student otrzymuje co najmniej trzy pytania:
  8. Na kierunku chemia i biotechnologia studenci przygotowują 15 minutową prezentację multimedialną  dotyczącą pracy dyplomowej. Prezentacja ustna zawiera informacje dotyczące celu pracy, zastosowanych  metod badawczych i materiałów, uzyskanych wyników oraz ich podsumowanie.
  9. Każde z pytań oceniane jest osobno. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z dwóch lub więcej pytań  egzamin uznaje się za niezdany. Ocenę końcową z  egzaminu zaokrągla się według zasady: 3,0-3,25 dostateczny (3,0), 3,26-3,75 dostateczny plus (3,5), 3,76-4,25 dobry (4,0), 4,26-4,50 dobry plus (4,5), 4,51-5,0  bardzo dobry (5,0).
  10. Oceny należy odnotować w protokole egzaminu dyplomowego.
  11. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z ukończeniem studiów.
  12. Algorytm wyliczania ocen jest zgodny z Regulaminem Studiów UJK § 51.
  13. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności (skutkującej oceną niedostateczną) lub oceny niedostatecznej, Dziekan wyznacza drugi (ostatni) termin egzaminu dyplomowego, nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa studenta w ustalonym terminie powtórnego egzaminu dyplomowego, Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
  14. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem do dyplomu oraz dokonuje wpisu do księgi dyplomów. Warunkiem wydania dyplomu jest wniesienie przez absolwenta opłaty oraz dostarczenie aktualnej fotografii.

Regulamin do pobrania w formacie

W załączeniu:
Załącznik 1a – Podanie w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej
Załącznik 2a – Lista studentów wraz z tematami prac
Załącznik 3a – Podanie w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej
Załącznik 4a – Protokół oceny oryginalności pracy na podstawie raportu podobieństwa w systemie plagiat.pl
Załącznik 5a – Oświadczenie

1Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 ze zm. Art. 272 Kodeksu Karnego: „Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.