Informacje ogólne

Projekt UNIWERSYTET MŁODYCH - innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji u minimum 60 (30K, 30M) uczniów i uczennic kieleckich szkół licealnych oraz techników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego poprzez wykorzystanie zasobów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Inicjatywa kierowana jest do uczniów zdolnych, w szczególności laureatów i finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych CHEMIĄ.

Każdy Uczestnik projektu weźmie udział w następujących działaniach/zadaniach, poprzez udział w których osiągnie założone cele, czyli podniesie ww. kompetencje, tj:

Wypracowane przez licealistów oraz kadrę akademicką uniwersytetu efekty realizacji  spójnych tematycznie działań naukowych zostaną przez Partnera wypromowane m.in. podczas otwartej dla szerokiego grona odbiorców konferencji, cyklicznych Festiwali Nauki w siedzibie UJK, gdzie młodzież zaprezentuje wyniki swoich prac.

Koordynator:
dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka (Agnieszka.Jablonska@ujk.edu.pl); pok.: C208; tel.: 413497071

Zespół:
dr M. Marcinkowska
dr A. Skorupa