Karta zgłoszeniowa

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej pod wskazany adres e-mail: agnieszka.jablonska-wawrzycka@ujk.edu.pl

Uzupełnioną kartę opatrzyć pieczęcią szkoły i dostarczyć w dniu warsztatów.