HISTORIA INSTYTUTU CHEMII

Początki Instytutu Chemii sięgają 1971 roku, kiedy to powstał Zakład Chemii kierowany przez doc. dr Beniamina Lenarcika. Zakład ten wchodził w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej w 1973 roku w Wyższa Szkołę Pedagogiczną.

1 października 1975 roku Senat WSP podejmuje uchwałę o utworzeniu Instytutu Chemii. Pierwszym dyrektorem zostaje doc. dr B. Lenarcik, który pełni tę funkcję przez kolejne 10 lat. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych następuje znaczne wzmocnienie kadrowe Instytutu. Zatrudnieni zostają nowi samodzielni pracownicy naukowi : prof. dr hab. Z. Czarny, doc. dr Tadeusz Latowski, doc. dr hab. Jan Małyszko, doc. dr hab. Zygmunt Dziewięcki, oraz doc. dr hab. Janusz Moskal. Instytut Chemii staje się w tym czasie jednym z mocniejszych kadrowo instytutów w kieleckiej WSP. W tym okresie pracownicy Instytutu prof. dr hab. Z. Czarny i doc. dr T. Latowski pełnili funkcję prorektorów WSP, a prof. Z. Czarny w latach 1984 - 1987 był jej Rektorem.

Po roku 1984 funkcję dyrektora Instytutu Chemii pełnili: doc. dr Tadeusz Latowski (1984 - 1987), prof. dr hab. Zdzisław Czarny (1987 - 1991), dr Józef Głowacki (1992 - 1994), oraz prof. Jan Małyszko od 1994. W 1997 roku dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, a od 2002 roku funkcję tę pełni prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz.

Na początku lat 90-tych Instytut utracił przejściowo uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. Uprawnienia te zostały przywrócone w 1996 roku.

Obecnie w Instytucie Chemii zatrudnionych jest 60 pracowników, w tym 13 samodzielnych pracowników naukowych, 14 adiunktów, 11 starszych wykładowców, 7 asystentów, oraz 15 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. W Instytucie działa osiem Zakładów:

W wyniku dużego wysiłku pracowników Instytutu w ostatnich latach w znacznym stopniu wzrósł poziom jego działalności naukowej i dydaktycznej. Sprzyja temu wzrost liczby samodzielnych pracowników naukowych Instytutu ( 1 doktorat - 2003r., 1 doktorat, 1 habilitacja 2006r., 3 habilitacje i 1 doktorat uzyskane w 2008 roku). Środki na badania własne przyznanych ma 12 pracowników Instytutu, badania statutowe prowadzi 8 zespołów, przyznane są też 3 granty KBN. Pozwoliło to Instytutowi na złożenie w bieżącym roku wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

W latach 1993 - 1997 organizowano coroczne Sesje Naukowe Instytutu Chemii, na których referaty głosili pracownicy Instytutu, oraz zaproszeni goście, między innymi z WSP w Opolu, WSP w Rzeszowie, Politechniki Wrocławskiej. Pokłosiem wyżej wymienionych sesji były wydane "Zeszyty Naukowe Instytutu Chemii".

W 1984 roku pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizowało Zjazd Naukowy PTCh i SiTPChem.

W latach 1997 - 2000 Instytut Chemii WSP brał udział w programie Tempus - Phare projekt JEP nr 12224. W programie brały udział następujące uczelnie krajowe: Wydział Chemii UMCS - Lublin, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Nauk Ścisłych PAN - Warszawa i Instytut Biologii WSP Kraków oraz uczelni zagraniczne: Rijksuniversteit Utrech, Holandia, Universita delgi Studi di Pisa - Włochy, Universitat Dortmund - RFN, University College of Karlstad - Szwecja i International Prganisation for Science and Technology Education -Kiel RFN.

Celem projektu było wprowadzenie dwustopniowego systemu studiów kształcenia nauczycieli dwóch lub więcej przedmiotów z nauk przyrodniczych: fizyka, chemia, biologia i geografia. W wyniku udziału w projekcie nasz Instytut uruchomił od 1 października 2000r. studia licencjackie dwuprzedmiotowe z zakresu nauczania chemii i biologii.

Od roku akad.1994/1995 do roku 2003 Instytut Chemii uczestniczył w Środkowoeuropejskim Programie Studiów Uniwersyteckich CEEPUS. Partnerem Programu z ramienia Instytutu Chemii była pani Prof. dr hab. Danuta Rasała W Programie CEEPUS SK-20 brały udział również uczelnie z Austrii, Czech, Słowacji, Węgier oraz Rumunii. Z Instytutu w wymianie uczestniczyło 22 studentów oraz 4 nauczycieli akademickich, natomiast Instytut przyjął 18 studentów i 5 nauczycieli akademickich. Studenci wizytujący naszą jednostkę uczestniczyli w badaniach naukowych oraz seminariach. Natomiast studenci odbywający stypendia zagraniczne brali udział w zajęciach prowadzonych przez Partnerów- Koordynatorów w poszczególnych Uniwersytetach (obliczenia teoretyczne, wykłady, seminaria).Wynikiem tej wymiany jest kilka komunikatów prezentowanych na konferencjach, zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym oraz kilka publikacji naukowych.

W 2006 roku Instytut po raz pierwszy został zakwalifikowany do 2-ej kategorii naukowej wg. kwalifikacji MNiSZW, a w 2009 roku decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskał pozytywną ocenę kształcenia na kierunku chemia.

Instytut Chemii prowadzi studia na trzech poziomach kształcenia w następujących specjalnościach:

Studia stacjonarne mgr jednolite

Studia stacjonarne Iº o specjalnościach:

Studia stacjonarne IIº o specjalności:

Studia niestacjonarne Iº o specjalności:

Studia niestacjonarne IIº o specjalności:

Od roku akademickiego 2009/2010 w Instytucie Chemii na studiach II0 w ramach kierunku chemia utworzono nowe specjalności: Fizykochemia - adsorpcja, chromatografia, spektroskopia.

W roku akad. 2007/2008 (16.06.2007r.- 1.03.2008r.) uruchomiono w Instytucie studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu - chemii. Projekt ten finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W studiach wzięło udział 20 nauczycieli. 1.03.2008 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizacje projektu, a pokłosiem tej konferencji była wydana pod redakcją Kierownika studiów dr Krystyny Kurdziel książka zatytułowana "Pierwiastki chemiczne i ich połączenia. Wybrane problemy na kółkach zainteresowań", w której zostały przedstawione materiały metodyczno-dydaktyczne opracowane przez uczestników studiów oraz prowadzących zajęcia.

W Instytucie prowadzone były również w roku akademickim 2007/2008 2-semestralne Studia Podyplomowe "Metody instrumentalne w analizie chemicznej", którego kierownikiem był dr Jerzy Oszczudłowski. W studiach uczestniczyło 24 osoby ( 3 grupy laboratoryjne).

Obecnie Instytut Chemii oferuje szeroką gamę studiów podyplomowych:

W dniu 20 lutego 1981 roku Komitet Główny Olimpiady Chemicznej powołał Komitet Okręgowy z siedzibą w Instytucie Chemii WSP w Kielcach. Przewodniczącym został dr Jacek Kulig, a sekretarzem dr Józef Głowacki - pracownicy naukowi WSP w Kielcach(obecnie UJK).

Skład osobowy Komitetu, z wyjątkiem przewodniczącego i sekretarza zmieniał się w ciągu tych ponad dwudziestu lat działalności.

Obecny skład jest następujący:

Komitet swoją działalnością obejmuje woj. świętokrzyskie i część woj. śląskiego (powiaty; Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec, Myszków). Komitet prowadzi zawody I i II etapu, które funkcjonują do dnia dzisiejszego tj. 28 lat.

Uczniowie przygotowujący się do zawodów, na prośbę własną i nauczycieli, mają możliwość korzystania z laboratoriów Instytutu Chemii. Pracownicy naukowi Instytutu służą im także swoją wiedzą i doświadczeniem podczas dyskusji nad problemami interesującymi uczniów.

Instytut otrzymał 2 granty dydaktyczne na lata 2004 -2007 i 2005 - 2008 "Kształcenie nauczycieli w zakresie nauczania 2 przedmiotów: chemii i biologii".

W dniu 26.11.1999 roku, z inicjatywy pracowników Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska Instytutu Chemii, decyzją Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. zw. dr hab. Mariana Kozieja powstało Studenckie Koło Naukowe "Kalcyt".

Najważniejszym celem Koła jest ułatwienie uzdolnionym studentom realizowania własnych pomysłów naukowo-badawczych. Dzięki pracy w organizacji możliwe jest przygotowanie publikacji i prac naukowych przez członków Koła oraz szeroko rozumiana popularyzacja ich osiągnięć.

SKN "Kalcyt" rokrocznie skupia kilkunastu członków, głównie studentów z wyższych lat studiów. Cele organizacji są realizowane podczas regularnych spotkań odbywających się dwa razy w miesiącu. Na spotkaniach omawiane są aktualne zadania Koła, opracowywane są plany działalności oraz redagowana jest gazetka Koła "ChemNews". Część spotkań jest poświęcona doskonaleniu umiejętności językowych przez studentów. Te spotkania, podczas których członkowie Koła pod kierunkiem opiekuna czytają i tłumaczą artykuły naukowe z chemii i ochrony środowiska, mają tytuł "Angielski w chemii i ochronie środowiska". Ważnym aspektem działalności SKN "Kalcyt" jest czynny udział członków w obradach Forum Młodych podczas zjazdów PTChem oraz w Sesjach Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i Jego Środowisko". Studenci SKN "Kalcyt" uczestniczą w popularnonaukowych audycjach w Radio Kielce.

Studenci zrzeszeni w SKN "Kalcyt" za aktywną działalność w kole naukowym i bardzo dobre wyniki w nauce byli wyróżniani nagrodami Rektora Akademii Świętokrzyskiej (Małgorzata Kulasek, Krzysztof Wołowiec, Joanna Masternak, Paulina Czyż) oraz zostawali stypendystami Ministra Edukacji Narodowej (Sabina Dołęgowska, Paulina Figiel).

SKN "Kalcyt" posiada własną stronę internetową (https://www.facebook.com/kalcyt ) oraz wydaje miesięcznik z ciekawostkami chemicznymi "ChemNews".

Rok 2008 rozpoczął kolejny etap Instytutu Chemii. Instytut przeprowadził się do nowego budynku z nowoczesnymi salami wykładowymi i laboratoriami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt badawczo-dydaktyczny.